Բաբուխանյանը կոչ արեց միանալ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող հռչակագրին Բոլոր նիկոլները, էնպիսի պատիժ են ստանալու կյանքից՝ փոշմանեն, որ ծնվել են. Թերեզա Մխիթարյան Մեր դրամավարկային քաղաքականությունն, ավաղ, հիվանդ է. Աշոտ Թավադյան Տեղեկատվությունն ամենամեծ ազգային զենքն է. Արիստակեսյան Վստահ ասում եմ՝ մենք ունեինք միջոց Բերձորն ու Աղավնոն փրկելու. Աբգար Ափինյան Հակառուսականությունը մթագնել է սեփական պատմության արժեւորման ընթացքը. Սաֆարյան Քաղաքական ավանտյուրիստների ձեռքը կրակն ենք ընկել. Սուրեն Վարդումյան Հայաստանը գրավել են 2018-ին՝ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիայով. Հարությունյան Երբ երկիրը գտնվում է վտանգի մեջ, Սուրբ եկեղեցին է դառնում ժողովրդին միավորող փարոս. Մանվելյան Ռուսաստանի քաղաքներում զորահավաք է


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Զար­մա­նա­լի է, բայց փաստ` Ա­ԱԾ-ն կամ հռչա­կա­վոր ֆեյք Գա­գիկ Սո­ղո­մո­նյա­նի ա­սած` Ա­ԲԱԶ­ՆՈ­ՑԸ հեր­թա­կան աղմ­կա­լի բա­ցա­հայ­տումն է ա­րել, ո­րի մա­սին հան­րու­թյա­նը պատ­մել է սար­սուռ տե­սա­նյու­թով և ոչ պա­կաս սար­սուռ գրա­վոր հա­ղոր­դագ­րու­թյամբ: Ո՛չ, հան­կարծ չկար­ծեք, որ պե­տա­կան դա­վա­ճան են բռնել կամ օ­տա­րերկ­րյա լրտես, կամ ա­ռա­վել ևս` Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դում պիղծ ծաղ­րանք կա­տա­րած թուր­քա­կան «գորշ գայ­լե­րին»: Մի­այն դա էր պա­կաս, տղա­ներն ա­վե­լի լուրջ բան են ա­րել` բռնել են «Վեր­նի­սա­ժի» ՀԴՄ կտրոն չտվող­նե­րին. «Տվյալ­ներ են ստաց­վել այն մա­սին, որ Ե­րև­ան քա­ղա­քի Բու­զան­դի փո­ղո­ցի 1/5 հաս­ցե­ում գոր­ծող «Վեր­նի­սաժ» տո­նա­վա­ճա­ռի վար­ձա­կալ հան­դի­սա­ցող սահ­մա­նա­փակ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ ըն­կե­րու­թյան ղե­կա­վարն ու պա­տաս­խա­նա­տու այլ ան­ձինք, նախ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թյան գա­լով, 2019-2022 թվա­կան­նե­րի ըն­թաց­քում տո­նա­վա­ճա­ռի տա­րած­քում առ­կա տա­ղա­վար­նե­րը մեկ գծա­մետ­րը օ­րա­կան 1000 ՀՀ դրա­մով փաս­տա­ցի են­թա­վար­ձա­կա­լու­թյան հատ­կաց­նե­լով տար­բեր ֆի­զի­կա­կան և ի­րա­վա­բա­նա­կան ան­ձանց, նրանց մի մա­սին ընդ­հան­րա­պես ՀԴՄ կտրոն­ներ չեն տրա­մադ­րել, իսկ մյուս մա­սից, կան­խիկ ստա­նա­լով 1000 ՀՀ դրամ վար­ձավ­ճար, տրա­մադ­րել են 500 ՀՀ դրամ վար­ձավ­ճար ստա­նա­լու վե­րա­բե­րյալ կտրոն­ներ»: Դե ինչ, տղա­ներ, հան­կարծ կանգ չառ­նեք, խայ­տա­ռակ­վեք մին­չև վերջ: Ձեզ լրջա­գույն գործ ա­ռա­ջար­կեմ` մեր կող­քի շեն­քի բա­կի ստեր­ջաց­ված թա­փա­ռա­կան շու­նը ձա­գեր է բե­րել: Ան­պայ­ման բա­ցա­հայ­տե՛ք, թե ինչ­պես է դա ե­ղել, ինչ­պես նա­և ձեր­բա­կա­լե՛ք ձա­գե­րի հո­րը...

Իսկ Ի­Ո­ԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ ԴԱՆ­ՉԻ­ԿԻ ստեղ­ծած պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյան ըն­դու­նե­լու­թյան ար­դյունք­նե­րով հայտ­նա­բեր­վել են զար­մա­նա­լի, ապ­շե­ցու­ցիչ բա­ներ: IQ թես­տի պա­հանջ­վող 55 մի­ա­վո­րի գո­նե 30 տո­կոս ու­նե­ցող­նե­րը, այ­սինքն` 15 մի­ա­վոր հա­վա­քած­նե­րը բա­րե­հա­ջող ըն­դուն­վել են: Այ­սինքն, դուզ խոս­քով ա­սած, կա­տա­րյալ դե­բիլ­նե­րի են ըն­դու­նում պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյան, կամ ընդ­դի­մա­դիր ակ­տի­վիստ­նե­րի սլեն­գով ա­սած` «թավ­շյա մու­սըռ­նե­րի» շար­քե­րը: Փո­ղո­ցա­յին ակ­տիվ ակ­ցի­ա­նե­րի օ­րե­րին նկար­ված ոս­տի­կա­նա­կան դա­ժա­նու­թյուն­նե­րի տե­սա­նյու­թե­րում տե­սանք, որ «Նոր Հա­յաս­տա­նի նոր ոս­տի­կա­նու­թյու­նում» վխտում են սա­դիստ վիժ­վածք­նե­րը: Զար­մա­նա­լի­ո­րեն ստաց­վում է, որ այս խուն­տան ու­նի տե­սա­կի ար­ժե­քա­վոր ռե­սուրս` վիժ­վածք­նե­րը և դե­բիլ­նե­րը, դե իսկ ցան­կա­ցած ոք, ով և՛ դե­բիլ է, և՛ վիժ­վածք, պար­զա­պես թան­կար­ժեք ռե­սուրս է: Վստահ ենք, որ ցածր ին­տե­լեկտ ու­նե­ցող­նե­րին մի­ան­գա­մայն կան­խամ­տած­ված են ըն­դու­նում պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյուն, չէ՞ որ դե­բիլն ա­ռանց մտա­ծե­լու կկա­տա­րի ցու­ցա­րար­նե­րի վրա կրա­կե­լու հրա­մա­նը: Եվ ե­թե օ­ղոր­մա­ծիկ Սո­վե­տի ժա­մա­նակ ա­մե­նա­բութ ա­շա­կերտ­նե­րը գնում է­ին պրոֆ­տե­խու­սում­նա­րան, որ­պես­զի գո­նե կո­յու­ղի մաք­րող դառ­նան, ա­պա այդ­պի­սիք այ­սօր պա­րեկ են դառ­նում:

Հա­յաս­տա­նում Թուր­քի­ա­յի և Ադր­բե­ջա­նի փաս­տա­բա­նի դեր  ստանձ­նած պատ­գա­մա­վոր ՄԱ­ՐԻ­Ա ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ, մեկ­նա­բա­նե­լով սահ­ման­նե­րի բաց­ման շուրջ Թուր­քի­ա­յի նա­խա­պայ­ման­նե­րը, զար­մա­նա­լի­ո­րեն փոր­ձել է ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին  ցածր IQ ու­նե­ցող պա­րեկ­նե­րի տեղ դնել ու հայ­տա­րա­րել է, թե սահ­մա­նի բաց­ման հար­ցում Թուր­քի­ան նա­խա­պայ­ման­ներ չի դնում: «Այն, որ այդ եր­կու երկր­նե­րը ի­րենց քայ­լե­րը կա­րող են հա­մա­ձայ­նեց­նել, մեզ շո­կի չպետք է են­թար­կի: Այս­տեղ ա­ռաջ­նա­յին կա­րև­ո­րու­թյուն ու­նի, թե մեր բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում երկ­կողմ մա­մու­լի հա­ղոր­դագ­րու­թյուն­նե­րում ինչ է գրված»,- հայ­տա­րա­րել է Էր­դո­ղա­նի մա­մու­լի խոս­նա­կի դեր ստանձ­նած Մա­րի­շը: Տո զահ­րու­մա՛ր... լավ, դուք ինք­ներդ ձե­զա­նից չե՞ք զզվում:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Telegram: https://t.me/iravunk

Բաբուխանյանը կոչ արեց միանալ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող հռչակագրինԲոլոր նիկոլները, էնպիսի պատիժ են ստանալու կյանքից՝ փոշմանեն, որ ծնվել են. Թերեզա ՄխիթարյանՄեր դրամավարկային քաղաքականությունն, ավաղ, հիվանդ է. Աշոտ ԹավադյանՏեղեկատվությունն ամենամեծ ազգային զենքն է. ԱրիստակեսյանՎստահ ասում եմ՝ մենք ունեինք միջոց Բերձորն ու Աղավնոն փրկելու. Աբգար ԱփինյանՀակառուսականությունը մթագնել է սեփական պատմության արժեւորման ընթացքը. ՍաֆարյանՔաղաքական ավանտյուրիստների ձեռքը կրակն ենք ընկել. Սուրեն ՎարդումյանՀայաստանը գրավել են 2018-ին՝ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիայով. ՀարությունյանԵրբ երկիրը գտնվում է վտանգի մեջ, Սուրբ եկեղեցին է դառնում ժողովրդին միավորող փարոս. Մանվելյան Հայաստան - Ուկրաինա. ֆուտբոլիստների գնահատականներն՝ ըստ WhoScored-ի Ռուսաստանի քաղաքներում զորահավաք էԽաղաղ գործընթացը առաջ է մղվում անվստահության, ատելության և թշնամանքի մթնոլորտում. Արամ ՍաֆարյանՌոբերտ Արզումանյանը` Հայաստան-Ուկրաինա խաղի ելքի մասինՊատերազմը չի լինելու մի բակում կամ շենքում, լինելու է կործանարար մեր պետականության համար. ԳեւորգյանՆիկոլը նույն խոսքերը կրկնելու է այն տարբերությամբ, որ առաջին դեպքում հանձնվեց Արցախի 75%, երկրորդ դեպքում կհանձնվի Հայաստանի սուվերեն տարածքի մի հատվածը․ Արթուր ԹովմասյանՊայմանագրային զինծառայողը, ում հայրը ինքնասպանության էր գործել, պատերազմից երկու օր անց այլևս կապի դուրս չի եկել. News.amՌԴ ԱԳՆ-ն հերքել է Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների մոբիլիզացիայի մասին տեղեկությունըՀաղթանակս նվիրում եմ մեր բոլոր զինվորներին, ընտանիքիս, բարեկամներիս, ընկերներիսՏԻՄ ընտրությունները չեն հետաձգվի. Պարզաբանում է ԿԸՀ նախագահըԱրշակունյաց պողոտայում բռնկված հրդեհի հետեւանքով շինության տարածքում առկա է փլուզման վտանգ. ԱԻՆՈ՞ր դեպքերում և ինչպե՞ս է կատարվում սրտի անոթների ստենտավորումը «Արամյանց» ԲԿ ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանական բաժանմունքը վերաբացումից հետո«Ռոսէներգոատոմը» նախատեսում է Հայաստանում տվյալների մշակման կենտրոն կառուցելՀայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալին գտնվում է Մոսկվայում. ԲալասանյանThe Sun. Եղիսաբեթ II թագուհու մահվան օրը արքայազն Հարրին Մեգան Մարքլի պատճառով վիճել է հոր հետՈր նախաճաշն է նպաստում քաշի արդյունավետ նվազմանըԱրցախից որեւէ ջոկատ չի մասնակցել սեպտեմբերի 13-ին Ջերմուկի հարակից դիրքերում ընթացող ռազմական գործողություներին․ Ռոլանդ ԱյդինյանՌուսական բանակը Տու-214Р է կիրառել Ուկրաինայի թիրախների դեմՀայաստանի առաջ ծառացած փորձությունների հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ իր տեսակետով է կիսվել «Նավակ ճոճողը» Armenian infoՍտեղծել այս ծայրահեղ ծանր իրավիճակից երկիրը պատվով ու հաղթանակով դուրս բերող կորիզ. ԱղեկյանՊուտինի միջուկային սպառնալիքներին պետք է լուրջ վերաբերվել. ԲորելՀանրային հեռուստաընկերությունը լռության օրը հեռարձակել է Սիսիանի ՔՊ֊ական թեկնածուի հարցազրույցը` խախտելով օրենքըՊուտինը թույլ է տվել զինվորական պայմանագիր կնքած օտարերկրացիներին պարզեցված կարգով ՌԴ քաղաքացիություն տալԱդրբեջանի եւ Թուրքիայի համար ՄԱԿ-ի ամբիոնից Փաշինյանի ելույթը երկնային մանանա էր. ՆահապետյանՎերին Լարսի անցակետում երթեւեկությունը կաթվածահար է (Տեսանյութ)Բրիտանիան որոշում է կրճատել հարկերը՝ տնտեսությունը խթանելու համարԹեհրանը եւս մեկ անգամ Բաքվին հայտնել է աշխարհաքաղաքական և սահմանների ցանկացած փոփոխության անընդունելիության մասինՎերջին անգամ գրեց` մամ ջան չտխրես. Հայկոյի մայրիկի բացառիկ հարցազրույցն ու նրա կյանքի վերջին վայրկյաններըՄինչև 10 տարվա ազատազրկում՝ դասալիքների և ինքնակամ հանձնված գերիների համար․ Պուտինը վավերացրեց որոշումըԵրևանում նախատեսվում է բացել իրանական ապրանքների առևտրի կենտրոնՌԴ ՊՆ փոխնարար Դմիտրի Բուլգակովն ազատվել է պաշտոնից․ ո՞վ է փոխարինել նրանԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱրցախից ջոկատներ չեն ժամանել Ջերմուկ՝ սահմանների պաշտպանությանն աջակցելու համար․ ՀՀ ՊՆ խոսնակը հերքում էՀայաստան-Ուկրաինա. մեկնարկային կազմերԱդրբեջանը նոր հարձակում է նախապատրաստում. Հասանովը հրամայել է զգոն լինելԶոհվածների ծնողները սեպտեմբերի 26-ին՝ ժամը 23։00-ից, հավաքվում են Եռաբլուրում. հայտարարությունՀայաստանի հավաքականի վերջնական հայտացուցակը Ուկրաինայի ընտրանու դեմ խաղի համարՆԱՏՕ-ն մտադիր չէ պատերազմել Ռուսաստանի հետ. Ռումինիայի նախագահԱդրբեջանական սադրանքի հետևանքով վնասներ է կրել հենց Ադրբեջանը․ երեք վիրավոր ունենԱնուշը ծառայակցի կնոջը խնդրել էր՝ ինչ էլ լինի, զավակներին «անտեր չթողնի». բացառիկ մանրամասներ.Starnews.amԻնչ օգտակար հատկություններով է օժտված դարչինը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 57.8750 1 = 56.0809 1 = 0.01728 $