Փոխարժեք: $ , ,
Քոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. Պողոսյան Սնուփ Դոգի միջոցառումը տեղի կունենա հաջորդ տարի, այժմ ժամկետների հարցն է քննարկվում. ԿԳՄՍ նախարար Արցախցի պատգամավորները թող ազնիվ լինեն ու ասեն, թե քանի անգամ են պատգամավորներով գնացել ու տեսակցել իրենց ընտրած ժողովրդին Վաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցում Արցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել Ստեփանակերտից Գյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ Պողոսյան Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվեն Կոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ում Հիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. Փաշինյան Չեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մինչ հան­րութ­յու­նը զար­ման­քից քար էր կտրել անկր­թութ­յան, տգի­տութ­յան, հա­կամ­շա­կույ­թի, սպոր­տաոչն­չաց­ման չնա­խա­րա­րութ­յան ձե­ռամբ դպրո­ցա­կան դա­սա­գիր­քը դե­բի­լի­զա­տո­րի վե­րա­ծե­լու առն­չութ­յամբ (հի­շեց­նենք, որ ներ­մու­ծել էին Մա­թեմ­յան ազ­գա­նու­նով Ա­դի, Բու­դի, Գու­դին, Դու­բին և Ե­գին ա­նու­նով պեր­սո­նաժ­նե­րի), պարզ­վեց, որ մի նոր սրկա­յութ­յուն է ար­վել բարձ­րա­գույն կրթութ­յան ո­լոր­տում: Բր­յու­սո­վի ան­վան պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տո­րի ժ/պ, նի­կո­լահ­պա­տակ Դա­վիթ Գ­յուր­ջին­յա­նը ընդ­դի­մա­դիր հա­յացք­նե­րի հա­մար հե­ռաց­րել է հա­մալ­սա­րա­նից ԱՄՆ­-ի լա­վա­գույն գի­տակ, մի­ջազ­գայ­նա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻՆ: Մի­ջազ­գայ­նա­գե­տը գրում է. «Բր­յու­սո­վի ռեկ­տո­րը (ազ­գա­նու­նը չեմ հի­շում) ո­րո­շեց, որ ես 5 տա­րի ինս­տի­տու­տում 12.000 դրա­մով դա­սա­վան­դե­լուց հե­տո այլևս չպետք է այն­տեղ դա­սա­վան­դեմ ԱՄՆ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն, քա­նի որ ու­նեմ ընդ­դի­մա­դիր հա­յացք­ներ (բնա­կա­նա­բար լսա­րա­նում դրանք չեմ հնչեց­նում): Ով էլ ո­րո­շի դա­սա­վան­դել ա­ռար­կան, բո­լոր նյու­թե­րը պատ­րաստ եմ տրա­մադ­րել»: Դե ինչ ա­սես, սրանց մաս­նա­գետ­ներ պետք չեն, սրանց պետք են բա­ցա­ռա­պես նի­կո­լա­զոմ­բի Գու­դին­ներ և Դու­բին­ներ: Հատ­կա­պես երկ­րորդ տե­սա­կը, ո­րը ռու­սե­րեն дубина բա­ռից է սե­րում և ն­շա­նա­կում է ծայ­րա­հեղ բթա­միտ:

­Պարզ է, որ կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րին պրո­ֆե­սիո­նալ­նե­րը միայն խան­գա­րում են: Իսկ ե­թե մտնեք Նի­կո­լի ըն­տա­նի­քի լրատ­վա­կան կայք, ո­րը ղե­կա­վար­վում է ան­ձամբ ԱՆ­ՆԱ ՀԱ­ԿՈԲ­ՅԱ­ՆԻ կող­մից, ա­պա Ար­ցախ, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յուն, ԼՂՀ բա­ռերն այլևս հնա­րա­վոր չէ գտնել։ Հի­մա միայն ԼՂ-ն է ա­ռանց Հ: Այս­տե­ղից էլ եզ­րա­կա­ցութ­յուն, թե ին­չու Նի­կո­լը չի ​​շնոր­հա­վո­րում Ար­ցա­խի նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հին, քա­նի որ Ար­ցա­խը հան­րա­պե­տութ­յուն չի հա­մա­րում։ Բայց նա մի քա­նի ժամ անց շնոր­հա­վո­րեց Էր­դո­ղա­նին ու ե­կավ երդմ­նա­կա­լութ­յա­նը, քա­նի որ... Դե, եզ­րա­կա­ցութ­յունը թող­նենք ըն­թեր­ցո­ղին, թող ըն­թեր­ցո­ղը ո­րո­շի, ինչ ոչ կոն­վեն­ցիո­նալ բա­ռե­րով բնո­րո­շի սրանց, քան­զի գրա­կան հա­յե­րե­նը չի հե­րի­քում: Խո­շոր հաշ­վով սո­վո­րա­կան նի­կոլ են և վերջ, կա­պի­տուլ­յանտ, հո­ղա­տու ու դա­վա­ճան են և վերջ: Ս­րանց թուրք ան­վա­նելն էլ ա­նի­մաստ է` թուրք բա­ռից չեն նե­ղա­նում, համ էլ այդ հա­յա­խոս թշնա­մի­նե­րը թուր­քից էլ վատ­թար են: Իսկ կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րի ըն­տա­նե­կան կայ­քում պա­տահ­մամբ հայտն­վե­լիս էլ չմո­ռա­նաք հա­կա­գազ օգ­տա­գոր­ծել, որ­պես­զի չթու­նա­վոր­վեք:

­Պետ­դե­պար­տա­մեն­տի պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ՄԵԹ­ՅՈՒ ՄԻԼ­ԼԵ­ՐԸ զար­մա­նա­լի հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րեց, ո­րը միա­ժա­մա­նակ կրկնա­կի չա­փա­նիշ­նե­րի օ­րի­նակ է. «Մենք կրկնում ենք Լա­չի­նի և Աղ­դա­մի ճա­նա­պարհ­նե­րի ան­հա­պաղ և միա­ժա­մա­նակ բաց­ման մեր կո­չը՝ ա­պա­հո­վե­լու անհ­րա­ժեշտ մար­դա­սի­րա­կան պա­րա­գա­նե­րի ա­ռա­քու­մը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի բնա­կիչ­նե­րին։ Մենք կոչ ենք ա­նում ղե­կա­վար­նե­րին, ինչ­պես որ պետ­քար­տու­ղարն ա­րել է իր հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րում, չձեռ­նար­կել գոր­ծո­ղութ­յուն­ներ, ո­րոնք մե­ծաց­նում են լար­վա­ծութ­յու­նը կամ շե­ղում այդ նպա­տա­կից»: Եվ միա­ժա­մա­նակ. «Բա­ցի այդ, մենք մշտա­պես ընդգ­ծել ենք Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում եր­թու­ղի­նե­րի բաց­ման և կող­մե­րի միջև երկ­խո­սութ­յան անհ­րա­ժեշ­տութ­յու­նը։ Թեև կար­ևոր է, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղն ու­նե­նա վստա­հե­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ այս գոր­ծըն­թա­ցի հա­մար, ինչ­պես նախ­կի­նում ենք ա­սել, մենք չենք ճա­նա­չում Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը որ­պես ան­կախ և­ ինք­նիշ­խան պե­տութ­յուն, և հետ­ևա­բար չենք ճա­նա­չում, այս­պես կոչ­ված, նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը, ո­րոնք տե­ղի ու­նե­ցան վեր­ջերս»: Չ­հաս­կա­ցանք, ե­թե չեք ճա­նա­չում ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը, ա­պա ինչ­պե՞ս «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղն ու­նե­նա վստա­հե­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ»:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ
Քոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. ՊողոսյանՍնուփ Դոգի միջոցառումը տեղի կունենա հաջորդ տարի, այժմ ժամկետների հարցն է քննարկվում. ԿԳՄՍ նախարարԱրցախցի պատգամավորները թող ազնիվ լինեն ու ասեն, թե քանի անգամ են պատգամավորներով գնացել ու տեսակցել իրենց ընտրած ժողովրդինՎաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցումԱրցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել ՍտեփանակերտիցԳյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ ՊողոսյանԱդրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվենԿոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ումՀիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. ՓաշինյանՉեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան«Ինչու է կալանավորվել Դավիթ Ավագյանը, որ Հայրենիք էր կորցնում եւ անտարբեր չէ՞ր»Ով էր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ ինչու է թալան բառը մինչ օրս ցավոտ տանում. ՄանրամասներԲաքվում սկսվել է պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունըԱրտարժույթի փոխարժեքները դեկտեմբերի 7-ինԵրևանում կանանց ծեծկռտուք է տեղի ունեցել. պատճառը՝ «ում ավելի պոչն է երկար ու հաստ»․shamshyan.comՄոսկվայաբնակ 83-ամյա հայ կինը դիմել է դատարան՝ պահանջելով, որ Պուտինը որդեգրի իրենՍպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 35 տարիՏաք եղանակը երկրաշարժի նշան չէ, մթնոլորտային երևույթները կապ չունեն երկրաբանական երևույթների հետԿառավարության հերթական նիստը՝ ուղիղԱդրբեջանում ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել. այն զգացվել է նաև Հայաստանում. ՆԳՆ փրկարար ծառայությունՄարզպետ է այսօր պաշտոնանկ արվելուԿլինեն չպլանավորած հանդիպումներ հին ծանոթների հետ. դեկտեմբերի 7-ի աստղագուշակՍպասվում է անձրև. օդի ջերմաստիճանն այսօրԲլինկենն անհամբեր սպասում է առաջիկայում Վաշինգտոնում հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին՝ խաղաղության բանակցությունների համար. Օ'ԲրայեԱլիևը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է իր ներդրումն ունենալ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններումԿինը բռնացրել է ամուսնուն՝ իրենց երեխաների կնքամոր հետ դավաճանելիսՍեքս-սկանդալ. Մայրը որդուն բռնացրել է այգում ուսուցչուհու հետ սեքսով զբաղվելիս«ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍ ՄՐՑԱԿԻՑՆԵՐԻՍ ՀԱՂԹԵԼ ԵՄ ՆՈԿԱՈՒՏՈՎ». ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԷՐԻԿ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 7Զելենսկին պատրաստվում է հեռանալ. Ուկրաինական աղբյուր«Փաստ». Ալավերդիում ոստիկանները ագրեսիվ են տրամադրված եղել«Հրապարակ». Ալավերդուց անցան ԳյումրունՓաշինյանի ոչ մի խոսք իրական չէ. ինչ է սպասվում Հայաստանին. «Ժողովուրդ»Ռուսական բանակը ճնշում է բոլոր կողմերից. ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբաններՈւժեղ երկրաշարժ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի մոտ. Ուժգնությունը՝ 7-8 բաԲայդենի ելույթը չօգնեց. ԱՄՆ Սենատն արգելափակեց Կիևին օգնելու օրինագծի քվեարկության բերելը«Հրապարակ». Գուրգեն Արսենյանի ճակատագիրը պարզ կդառնա դեկտեմբերի վերջին1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին՝ 11 անց 41 րոպեին, հազարավոր հայերի համար ժամանակն ընդմիշտ կանգնեց«Փաստ». Ով այնպիսի սուտ ասի, որ...Հաջորդը Գորիսի քաղաքապետն է. իշխանությունն ազատվում է ընդդիմադիրներից. «Ժողովուրդ»Ինքնաթիռը սկսել է այրվել Ուլան-Ուդեից թռչելու պես (Տեսանյութ)Ամերիկացի քաղաքական գործիչները հրաժարվում են աջակցել Ուկրաինային. The American ConservativeԲԱՄԲԱՍԱՆՔՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԶԱՐՄԱՆՔՔՊ-ականներ, լսում ե՞ք ինչ է ասում, ձեզ է ասում. Արտակ Զաքարյան15 տարեկան էջմիածնեցի աշակերտին հուղարկավորեցինԻնչպես դիմավորեցին Պուտինին Էմիրաթներում (Տեսանյութ)ՌԴ-ում ձերբակալվել են հատուկ նշանակության ուժերի բարձրաստիճան անդամներից կազմված բանդայի պարագլուխներ (Տեսանյութ)Ուկրաինայի թեման փակվում է, զուտ ժամանակի խնդիր է. Նահապետյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода