Փոխարժեք: $ , ,
Բլինկենն անհամբեր է` Վաշինգտոնում բանակցությունների համար հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին. Օ'Բրայեն Այ՛ո, տոնական միջոցառումները  պետք է լինեն շատ ճոխ, մի լումմա անգամ չպետք է խնայենք. «Հանրապետություն» խմբակցության  ղեկավար Պուտինն ու Ռաիսին այսօր Մոսկվայում բանակցություններ կվարեն Քոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. Պողոսյան Սնուփ Դոգի միջոցառումը տեղի կունենա հաջորդ տարի, այժմ ժամկետների հարցն է քննարկվում. ԿԳՄՍ նախարար Արցախցի պատգամավորները թող ազնիվ լինեն ու ասեն, թե քանի անգամ են պատգամավորներով գնացել ու տեսակցել իրենց ընտրած ժողովրդին Վաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցում Արցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել Ստեփանակերտից Գյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ Պողոսյան Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվեն

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

ԱԺԲ գա­ղա­փա­րա­խոս ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԸ ո­րո­շել է բան­տում ժա­մա­նա­կ չվատ­նել և զ­բաղ­վել հա­յե­ցա­կար­գա­յին աշ­խա­տութ­յուն­ներ գրե­լով ու ար­դեն լույս է ըն­ծա­յել «Պե­տութ­յան ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կար­գը եւ ազ­գի ու պե­տա­կա­նութ­յան ճա­կա­տա­գի­րը» հոդ­վա­ծը: Այդ­տեղ մաս­նա­վո­րա­պես կար­դում ենք. «Ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կար­գը կան­խո­րո­շում է տվյալ պե­տութ­յան ար­տա­քին ու ներ­քին ռազ­մա­վա­րութ­յու­նը և դ­րանք սպա­սար­կող վեր­նա­խա­վի ո­րա­կը: Ըստ այդմ՝ այն կան­խո­րո­շում է տվյալ պե­տութ­յան և­ ազ­գի ճա­կա­տա­գի­րը: Օ­րի­նակ՝ օ­կու­պա­ցիոն ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կար­գը եր­բեք չի կա­րող ծնել պա­սիո­նար ռազ­մա­վա­րութ­յուն և­ ընտ­րա­խավ, այլ ըն­դա­մե­նը օ­կու­պան­տին սպա­սար­կող ռազ­մա­վա­րութ­յուն և վեր­նա­խավ»: Մեջ­բե­րու­մը ճշգրտո­րեն նկա­րագ­րում է գլխա­վոր գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նի իշ­խա­նա­վա­րութ­յան 5 տա­րի­նե­րը, սա­կայն զար­մա­նա­լիո­րեն Ա­վե­տիս­յա­նը «օ­կու­պա­ցիոն ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կարգ» կա­տե­գո­րիան տա­րա­ծում է Եր­րորդ հան­րա­պե­տութ­յան ամ­բողջ պատ­մութ­յան և ժա­ռան­գութ­յան վրա: Եվ փաս­տա­ցի ար­ժեզր­կում է ա­ռա­վել քան 30 տար­վա ճա­նա­պար­հը, ու ստաց­վում է փչա­ցած ժա­մա­ցույ­ցի պես մի բան, որը օ­րը եր­կու ան­գամ ճիշտ ժա­մա­նակ է ցույց տա­լիս: Դե ինչ, ՊՊԾ գունդ գրա­ված «ծռե­րը» սկզբուն­քո­րեն չեն կա­րող «դզվել», և ն­րանց ծա­վա­լած պայ­քա­րից էլ դժվար թե «դուզ» բան ստաց­վի:

Իսկ տխրահռ­չակ ԳՌԶՈՆ արդ­յոք չի՞ ու­զում «մանթ­րա­ժից» սու­լել: Զար­մա­նա­լի է, բայց ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յան հան­րա­յին կա­պե­րի բաժ­նից հայտ­նել են, որ Սերժ Սարգս­յա­նի պաշ­տո­նա­վար­ման ըն­թաց­քում գեր­մա­նա­կան Բա­դեն–­Բա­դեն այ­ցե­լե­լու, այդ թռիչք­նե­րի նպա­տակն ու պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րի հնա­րա­վոր վատ­նու­մը ստու­գե­լու նպա­տա­կով հա­րուց­ված քրեա­կան գոր­ծը կարճ­վել է. ներ­կա­յաց­ված նյու­թե­րում հան­ցա­կազմ չի հայտ­նա­բեր­վել: Սա նշա­նա­կում է, որ ստա­խոս և զր­պար­տիչ Գռ­զո­յի մա­տը մի ան­հար­մար տեղ է մնա­ցել: Նի­կո­լի սրտի դա­տա­խազ Ան­նա Վար­դա­պետ­յա­նի հիմ­նար­կը շատ է ջա­նա­ցել բա­վա­րա­րել Գռ­զո­յի ակն­կա­լիք­նե­րը, բայց չեն կա­րո­ղա­ցել: Եվ չնա­յած ձեռ­նարկ­վել է հնար­վո­րինն ու անհ­նա­րի­նը՝ «ձվի մեջ մազ գտնե­լու», սա­կայն ոչն­չով չեն կա­րո­ղա­ցել հիմ­նա­վո­րել ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի հաս­ցեին հնչեց­րած նի­կո­լա­պատ­վեր կեղ­տոտ մե­ղադ­րանք­նե­րը, քան­զի պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րի ոչ մի վատ­նում էլ տե­ղի չի ու­նե­ցել, և նա­խա­գահն էլ կա­զի­նո­նե­րում չի խա­ղա­ցել: Հա, Գռ­զոն թող ձեն տա և Զա­րու­հի Փոս­տան­ջա­նին, ով նույն հո­րին­վա­ծը նաև եվ­րո­պա­կան բարձր ամ­բիոն­նե­րից է հնչեց­րել: Թող միա­սին սու­լեն:

Ի­րա­վա­պաշտ­պան ԱՐՍԵՆ ԲԱԲԱՅԱՆՆ էլ ա­հա­զան­գում է զար­մա­նա­լի և զազ­րե­լի եր­ևույ­թի մա­սին. «Ար­դեն 3-րդ մար­զի դպրո­ցի տնօ­րենն է դի­մում ինձ` որ­պես փաս­տա­բա­նի, խորհր­դատ­վութ­յուն հայ­ցե­լով, թե ինչ կա­րող են ա­նել, երբ մարզ­պե­տա­րան­նե­րից ստի­պում են դպրո­ցի կո­լեկ­տի­վով Եր­ևա­նում մաս­նակ­ցել իշ­խող քա­ղա­քա­կան ու­ժի կող­մից կազ­մա­կերպ­վող Եր­ևա­նի ա­վա­գա­նու նա­խընտ­րա­կան հա­վաք­–եր­թին: Տ­նօ­րեն­նե­րը մաս­նա­վո­րա­պես հե­տաքրքր­վում են, թե ինչ­պես կա­րող են պաշտ­պա­նել աշ­խա­տող­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րը, երբ մարզ­պե­տա­րա­նի պաշ­տոն­յան ի­րա­գոր­ծի պատ­ժե­լու սպառ­նա­լի­քը՝ ե­թե ու­սուց­չա­կան կո­լեկ­տի­վը չմաս­նակ­ցի այդ հա­վաք­–եր­թին: Ն­րանց տրա­մադ­րել եմ ի­րա­վա­կան խորհր­դատ­վութ­յուն, ո­րի շրջա­նակ­նե­րում նաև խոր­հուրդ եմ տվել հա­վաք­–եր­թին մաս­նակ­ցե­լու պար­տադ­րան­քի վե­րա­բեր­յալ հա­վա­քել ա­պա­ցույց­ներ, օ­րի­նակ՝ ձայ­նագ­րութ­յուն­ներ և­ այլն»: Այդ հոր­դո­րը լրիվ տե­ղին է, քան­զի ման­կա­վարժ­նե­րին նի­կո­լաստ­րուկ դարձ­նե­լը այս թրքա­հար­ճե­րին վռնդե­լուց հե­տո պար­տա­դիր է: Զի ման­կա­վար­ժին ստրկաց­նե­լը հե­տապն­դում է նաև ստրուկ­նե­րի սե­րունդ դաս­տիա­րա­կե­լու նպա­տակ: Իսկ ինչ­պես ա­սում էր մեծն Փա­րա­ջա­նո­վը` ստրկութ­յու­նը սկսվում է հա­մա­կերպ­վե­լուց:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Բլինկենն անհամբեր է` Վաշինգտոնում բանակցությունների համար հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին. Օ'ԲրայենԱյ՛ո, տոնական միջոցառումները  պետք է լինեն շատ ճոխ, մի լումմա անգամ չպետք է խնայենք. «Հանրապետություն» խմբակցության  ղեկավարՊուտինն ու Ռաիսին այսօր Մոսկվայում բանակցություններ կվարենՔոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. ՊողոսյանՍնուփ Դոգի միջոցառումը տեղի կունենա հաջորդ տարի, այժմ ժամկետների հարցն է քննարկվում. ԿԳՄՍ նախարարԱրցախցի պատգամավորները թող ազնիվ լինեն ու ասեն, թե քանի անգամ են պատգամավորներով գնացել ու տեսակցել իրենց ընտրած ժողովրդինՎաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցումԱրցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել ՍտեփանակերտիցԳյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ ՊողոսյանԱդրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվենԿոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ումՀիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. ՓաշինյանՉեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան«Ինչու է կալանավորվել Դավիթ Ավագյանը, որ Հայրենիք էր կորցնում եւ անտարբեր չէ՞ր»Ով էր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ ինչու է թալան բառը մինչ օրս ցավոտ տանում. ՄանրամասներԲաքվում սկսվել է պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունըԱրտարժույթի փոխարժեքները դեկտեմբերի 7-ինԵրևանում կանանց ծեծկռտուք է տեղի ունեցել. պատճառը՝ «ում ավելի պոչն է երկար ու հաստ»․shamshyan.comՄոսկվայաբնակ 83-ամյա հայ կինը դիմել է դատարան՝ պահանջելով, որ Պուտինը որդեգրի իրենՍպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 35 տարիՏաք եղանակը երկրաշարժի նշան չէ, մթնոլորտային երևույթները կապ չունեն երկրաբանական երևույթների հետԿառավարության հերթական նիստը՝ ուղիղԱդրբեջանում ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել. այն զգացվել է նաև Հայաստանում. ՆԳՆ փրկարար ծառայությունՄարզպետ է այսօր պաշտոնանկ արվելուԿլինեն չպլանավորած հանդիպումներ հին ծանոթների հետ. դեկտեմբերի 7-ի աստղագուշակՍպասվում է անձրև. օդի ջերմաստիճանն այսօրԲլինկենն անհամբեր սպասում է առաջիկայում Վաշինգտոնում հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին՝ խաղաղության բանակցությունների համար. Օ'ԲրայեԱլիևը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է իր ներդրումն ունենալ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններումԿինը բռնացրել է ամուսնուն՝ իրենց երեխաների կնքամոր հետ դավաճանելիսՍեքս-սկանդալ. Մայրը որդուն բռնացրել է այգում ուսուցչուհու հետ սեքսով զբաղվելիս«ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍ ՄՐՑԱԿԻՑՆԵՐԻՍ ՀԱՂԹԵԼ ԵՄ ՆՈԿԱՈՒՏՈՎ». ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԷՐԻԿ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 7Զելենսկին պատրաստվում է հեռանալ. Ուկրաինական աղբյուր«Փաստ». Ալավերդիում ոստիկանները ագրեսիվ են տրամադրված եղել«Հրապարակ». Ալավերդուց անցան ԳյումրունՓաշինյանի ոչ մի խոսք իրական չէ. ինչ է սպասվում Հայաստանին. «Ժողովուրդ»Ռուսական բանակը ճնշում է բոլոր կողմերից. ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբաններՈւժեղ երկրաշարժ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի մոտ. Ուժգնությունը՝ 7-8 բաԲայդենի ելույթը չօգնեց. ԱՄՆ Սենատն արգելափակեց Կիևին օգնելու օրինագծի քվեարկության բերելը«Հրապարակ». Գուրգեն Արսենյանի ճակատագիրը պարզ կդառնա դեկտեմբերի վերջին1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին՝ 11 անց 41 րոպեին, հազարավոր հայերի համար ժամանակն ընդմիշտ կանգնեց«Փաստ». Ով այնպիսի սուտ ասի, որ...Հաջորդը Գորիսի քաղաքապետն է. իշխանությունն ազատվում է ընդդիմադիրներից. «Ժողովուրդ»Ինքնաթիռը սկսել է այրվել Ուլան-Ուդեից թռչելու պես (Տեսանյութ)Ամերիկացի քաղաքական գործիչները հրաժարվում են աջակցել Ուկրաինային. The American ConservativeԲԱՄԲԱՍԱՆՔՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԶԱՐՄԱՆՔՔՊ-ականներ, լսում ե՞ք ինչ է ասում, ձեզ է ասում. Արտակ Զաքարյան15 տարեկան էջմիածնեցի աշակերտին հուղարկավորեցին

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода