Փոխարժեք: $ , ,
Ռազմական փորձագետ և հայագետ ներկայացող ադրբեջանցու՝ Երևանում նկարահանած տեսանյութը 2017 թվականի է. ԱԱԾ Զալուժնին մերժել է կամավոր հրաժարական տալու Զելենսկու պահանջը. Ուկրաինական աղբյուր Նունե Հախվերդյանն ընտրվեց ՀՌՀ անդամ Covid-ի նման «առեղծվածային նոր չինական վիրուսն» արդեն Ռուսաստանում է Եղիշե Կիրակոսյանը մեկնում է ԱՄՆ, մասնակցելու է Հռոմի ստատուտին վերաբերող քննարկմանը Ադրբեջանը արտադրում եւ Ուկրաինա է ուղարկում զինամթերքներ. «Ռիբար» ԱԺ-ն Վճռաբեկ դատարանի դատավոր ընտրեց Սերգեյ Մարաբյանին Զարթնեք. Արցախցի գեներալը նոր վտանգի մասին է զգուշացնում Բաքվում հանդիպել են Իրանի և Ադրբեջանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարները․ մանրամասներ Օրվա առաջին կեսին հեշտ չի լինի պահպամել հանգստությունն ու հավասարակշռությունը. դեկտեմբերի 6-ի աստղագուշակ

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի ա­վե­լի քան 60 պատ­գա­մա­վոր­ներ ԵՄ ար­տա­քին գոր­ծե­րի և­ անվ­տան­գութ­յան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան հար­ցե­րով բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ԺՈ­ԶԵՊ ԲՈ­ՐԵ­ԼԻՑ պա­հան­ջել են պատ­ժա­մի­ջոց­ներ սահ­մա­նել Բաք­վի դեմ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում ռազ­մա­կան ագ­րե­սիա­յի հա­մար: Այս մա­սին գրել է Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի պաշտ­պա­նութ­յան և­ անվ­տան­գութ­յան են­թա­հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Նա­տա­լի Լո­ւա­զոն (Ֆ­րան­սիա)։ «Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի ա­վե­լի քան 60 պատ­գա­մա­վոր­ներ ա­ջակ­ցել են ինձ և պա­հան­ջում են, որ Եվ­րո­պան պատ­ժա­մի­ջոց­ներ կի­րա­ռի Իլ­համ Ա­լի­ևի ռե­ժի­մի նկատ­մամբ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հայ ժո­ղովր­դի վրա նրա հար­ձակ­ման հա­մար»,– գ­րել է Լո­ւա­զոն: Ն­րա հրա­պա­րա­կած նա­մա­կում պատ­գա­մա­վոր­նե­րը կոչ են ա­նում ԵՄ­–ին մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել էթ­նիկ զտում­ներ և նոր պա­տե­րազմ թույլ չտա­լու հա­մար: Բայց զար­մա­նա­լիո­րեն, իսկ ա­վե­լի շուտ` օ­րի­նա­չա­փո­րեն, Բո­րե­լը ձև­ է ա­րել, որ չի լսում, չի տե­սել... Ճիշտ ու ճիշտ ռու­սա­կան ա­ռա­կի ո­ճով. «А Вась­­ка слу­­ша­­ет да ест»: Եր­ևի թե Բաք­վի սև խա­վիա­րը և գա­զը շատ հա­մեղ են, այդ պատ­ճա­ռով էլ սույն եվ­րաբ­յու­րոկ­րա­տը խա­ղեր է տա­լիս. «Ադր­բե­ջա­նը պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն է կրում ա­պա­հո­վե­լու Ղա­րա­բա­ղի հա­յե­րի ի­րա­վունք­ներն ու անվ­տան­գութ­յու­նը, նե­րառ­յալ՝ ա­ռանց ա­հա­բեկ­ման կամ խտրա­կա­նութ­յան ի­րենց տնե­րում ապ­րե­լու ի­րա­վուն­քը: Քա­ղա­քա­ցիա­կան բնակ­չութ­յան բռնի տե­ղա­հա­նու­մը ռազ­մա­կան կամ այլ մի­ջոց­նե­րով կհան­դի­պի ԵՄ­–ի խիստ ար­ձա­գան­քին»: Եվ Եվ­րա­միութ­յու­նը պատ­րաստ է հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը էլ ա­վե­լի վատ­թա­րա­նա։ Ինչ­պի­սի՜ հո­գա­տա­րութ­յուն...

­Քա­ղա­քա­գետ ԱՐԱ ՊՈ­ՂՈՍ­ՅԱՆՆ էլ մատ­նան­շում ՔՊ­–ի այն հան­ցա­կազ­մը, որն ակն­հայտ է, սա­կայն ո­մանք զար­մա­նա­լիո­րեն չեն ու­զում տես­նել. «Գի­տե՞ք թե որն է դա­վա­ճա­նութ­յու­նը։ Ա­սեմ. երբ գի­տես, որ մեծ, չա­փա­զանց մեծ պա­տե­րազմ է սպաս­վում, ու թույլ ես տա­լիս որ 120.000 մարդ ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թարկ­վի, մի բան էլ` առն­վազն 8000 հո­գա­նոց մար­տու­նակ զո­րա­բա­նակ թույլ ես տա­լիս զի­նա­թափ­վի։ Հայ­կա­կան բա­նա­կը զրկվում է իր 8000 մար­տու­նակ մա­սից, բա մեծ պա­տե­րազ­մին ո՞նց եք դի­մադ­րե­լու։ Պա­տե­րազ­մը շա­բաթ­նե­րի, լա­վա­գույն դեպ­քում գու­ցե ա­միս­նե­րի հարց է, իսկ դուք, սի­րե­լի «պո­լի­ծի­կա­յով» չզբաղ­վող սառ­նա­սիր­տներ, այդ դա­վա­ճա­նութ­յան մաս­նա­կից եք։ Թուր­քը չի թաքց­նում, նե­ղութ­յուն տվեք ձեզ ու ու­սում­նա­սի­րեք նրանց տե­ղե­կատ­վա­կան դաշ­տը, հարց­րեք ձեր սահ­մա­նա­պահ հա­րա­զատ­նե­րին, թե ինչ վի­ճակ է ի­րենց մոտ... Ժա­մա­նա­կը գնաց…»: Իսկ ո՞վ է ա­սել, որ սրանք դի­մադ­րե­լու են, սրանք, քաղ­բան­տարկ­յալ Ա­շոտ­յա­նի ա­սած, ի­ջեց­րել են ոչ միայն նշա­ձո­ղը, այլև` շալ­վա­րը:

­Վո՛ւյ, քո­ռա­նամ, տե­սեք թե ինչ է գրում Կ­րեմ­լի կայ­քը մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նի և ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՊՈՒ­ՏԻ­ՆԻ հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցի մա­սին. «Իլ­համ Ա­լի­ևը նե­րո­ղութ­յուն է խնդրել և խո­րը ցա­վակ­ցութ­յուն հայտ­նել սեպ­տեմ­բե­րի 20–ին Ղա­րա­բա­ղում ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ կոն­տին­գեն­տի զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ող­բեր­գա­կան մահ­վան կա­պակ­ցութ­յամբ։ Ընդգծ­վել է, որ տե­ղի ու­նե­ցա­ծի ա­ռա­վել ման­րակր­կիտ քննութ­յուն է ի­րա­կա­նաց­վե­լու, և բո­լոր մե­ղա­վոր­նե­րը պատ­շաճ պա­տիժ են ստա­նա­լու։ Այդ կա­պակ­ցութ­յամբ եր­կու երկր­նե­րի գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յուն­նե­րը սերտ կա­պի մեջ են։ Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գա­հը նաև պատ­րաս­տա­կա­մութ­յուն է հայտ­նել ֆի­նան­սա­կան օգ­նութ­յուն ցու­ցա­բե­րել զոհ­ված­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին»: Հաս­կա­ցա՞ք, քստմնե­լի սպա­նութ­յան պատ­վի­րա­տուն այս ան­գամ էլ, ինչ­պես 2020–ին, ո­րո­շել է պրծնել նե­րո­ղութ­յու­նով և ս­պան­ված զին­ծա­ռաա­յող­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին փող տա­լով: Հի­մա ի՞նչ, հար­գե­լի ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նա­կից­ներ, մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նա­տը նո­րի՞ց նե­րո­ղութ­յու­նով ու փո­ղո՞վ է պրծնե­լու, չե՞ք պատ­ժե­լու այդ ոճ­րա­գործ «պե­տութ­յա­նը»:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Ռազմական փորձագետ և հայագետ ներկայացող ադրբեջանցու՝ Երևանում նկարահանած տեսանյութը 2017 թվականի է. ԱԱԾԶալուժնին մերժել է կամավոր հրաժարական տալու Զելենսկու պահանջը. Ուկրաինական աղբյուրՆունե Հախվերդյանն ընտրվեց ՀՌՀ անդամCovid-ի նման «առեղծվածային նոր չինական վիրուսն» արդեն Ռուսաստանում էԵղիշե Կիրակոսյանը մեկնում է ԱՄՆ, մասնակցելու է Հռոմի ստատուտին վերաբերող քննարկմանըՍիրիահայ հայրենադարձները, 1964Ադրբեջանը արտադրում եւ Ուկրաինա է ուղարկում զինամթերքներ. «Ռիբար»ԱԺ-ն Վճռաբեկ դատարանի դատավոր ընտրեց Սերգեյ ՄարաբյանինԶարթնեք. Արցախցի գեներալը նոր վտանգի մասին է զգուշացնումԲաքվում հանդիպել են Իրանի և Ադրբեջանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարները․ մանրամասներՕրվա առաջին կեսին հեշտ չի լինի պահպամել հանգստությունն ու հավասարակշռությունը. դեկտեմբերի 6-ի աստղագուշակՀանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին սպասվում է անձրևՈւՂԻՂ. Փաշինյանը ԱԺ-ում է. պետբյուջեի քննարկումները շարունակվում ենՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 6Տեսանյութը նկարահանել է Բաքվի մեր հարեւան Արտյոմը. Նավակը Ճոճողի բացառիկ խոստովանությունը«Մեծ վտանգ կա, որ Ուկրաինան կպարտվի». Զելենսկու վարչակազմի ղեկավար«Հրապարակ». Խրախճանք թաղապետարանում՝ աշխատանքային ժամին«Ժողովուրդ». ՔՊ-ական պատգամավորը կողմ է քվեարկել «ՀայաՔվեի» նախագծին«Իրավունք». «Ծախվեցի՛ր, արա». Զարուհի Փոստանջյանը սկանդալ է սարքել «Մայր Հայաստանում»Կիմ Չեն Ինը լացացրել է կորեացի կանանց (Տեսանյութ)ԱՄՆ հեգեմոնիայի ավարտի նոր նշանը«Հրապարակ». Որ հանձնաժողովի կազմում կընդգրկվի Լեւոն Քոչարյանը«Ժողովուրդ». Թավշյահեղափոխականների թիմում նոր «շմայսներ» եւ «մհերսեդրակյաններ» են կերտվումՈւկրաինական հակահարձակումը ԱՄՆ-ի ամենամեծ ռազմավարական սխալ հաշվարկներից մեկն է. BildԱրևմտյան պաշտոնյաներն ու լրագրողները հանրությանը պատրաստում են Կիևի անխուսափելի պարտությանը. InfoBRICSԻՆՉՊԵՍ ՏԱՊԱԼՎԵՑ ԲԱՔՎԻ ՍԱԴՐԱՆՔԸՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԶԱՐՄԱՆՔ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ԲԱՄԲԱՍԱՆՔՆՈՒՅՆ ՓՈՑԽԸ ԵՐԻՑՍ ՏՐՈՐԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԸՄասնակցեցի «Այլընտրանք» հետազոտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Երևանում տեղի ունեցած «Հավաքական Արևմուտքի երկակի ստանդարտները Մերձավոր Արևելքում» թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը. Գևորգ ԳևորգյանՄենք պարտավոր ենք խաղաղություն մուրացողներին ցույց տալ պատմության աղբամանը. Աշոտ ԱնդրեասյանԴասագիրքը շրջանառությունից հանելուց հետո, ամենամեղմը պետք է լինեն մի քանի հրաժարականներ. ԴեմոյանԱնդրանիկ Թեւանյա՛ն, եթե դու այս ամենը չես կանգնեցնում, ուրեմն` դու ու քո դաշինքը նիկոլական եք. Անդրեասյան«Հայաքվեի» տխրահռչակ ավարտըՄաշտոցի պողոտայում Porsche-ը վրաերթի է ենթարկել երեք քաղաքացու, այդ թվում՝ երեխայի և հղի կնոջ․ վերջինը հիվանդանոցում մահացել է. Shamshyan.comՏիկնիզյանը և Հարությունյանը` ՌՊԼ-ի տուրի խորհրդանշական հավաքականումՀայաստանի ներկայացուցիչները պաշտպանել են ՀԱՊԿ ԽՎ-ի բոլոր որոշումները. Անատոլի ՎիբորնիԳյուղացիները չեն պատրաստվում համակերպվելՀայկական բռնցքամարտը հերթական փառահեղ էջը գրեց իր պատմության մեջ. ՀԲՖ նախագահ«Ինտերի» մարզական տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինՎլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահին հրավիրել է ՄոսկվաՎերամիավորման որոշումն այսօր նույնչափ արդիական է, որքան 1989 թվականին էր. Ալավերդյան«Դեմոկրատիա» ասվածը զուտ մեր նման պետություններին ճնշելու համար էր. Մարգարիտ ԵսայանՊարզվեց, որ իշխանությունների համար Նիկոլ ասելը վիրավորական էԻ՞նչ գույներով զարդարել 2024 թվականի տոնածառը`ըստ Կենդանակերպի նշանՎաշինգտոնը Կիեւին մինչեւ տարեվերջ ժամանակ տվեցՖրանսիական «տանիքին» երեւի արդեն Նիկոլն էլ չի հավատումԻնչպես է ադրբեջանական «էկոահաբեկիչը» հայտնվել Երևանի Կոմիտասի պողոտայում

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода