ԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով «Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. Բաբայան Ե՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. Բաբուխանյան Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահ Փաստաթղթեր են կեղծվել. վերադարձված գերիներին տարե՛ք բժշկական զննության. Արշակ Կարապետյան Երբ ընդունենք ինոագենտների օրենքը, կտեսնեք՝ ովքեր են ԱԺ-ում ելույթ ունեցողներն ու գործող վարչապետը Կուսակցության նախագահ Խաչիկ Ասրյանը վարում էր Արշակ Կարապետյանի կուսակցության հիմնադիր համագումարը Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհում Անգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանք Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում է

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի ա­վե­լի քան 60 պատ­գա­մա­վոր­ներ ԵՄ ար­տա­քին գոր­ծե­րի և­ անվ­տան­գութ­յան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան հար­ցե­րով բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ԺՈ­ԶԵՊ ԲՈ­ՐԵ­ԼԻՑ պա­հան­ջել են պատ­ժա­մի­ջոց­ներ սահ­մա­նել Բաք­վի դեմ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում ռազ­մա­կան ագ­րե­սիա­յի հա­մար: Այս մա­սին գրել է Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի պաշտ­պա­նութ­յան և­ անվ­տան­գութ­յան են­թա­հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Նա­տա­լի Լո­ւա­զոն (Ֆ­րան­սիա)։ «Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի ա­վե­լի քան 60 պատ­գա­մա­վոր­ներ ա­ջակ­ցել են ինձ և պա­հան­ջում են, որ Եվ­րո­պան պատ­ժա­մի­ջոց­ներ կի­րա­ռի Իլ­համ Ա­լի­ևի ռե­ժի­մի նկատ­մամբ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հայ ժո­ղովր­դի վրա նրա հար­ձակ­ման հա­մար»,– գ­րել է Լո­ւա­զոն: Ն­րա հրա­պա­րա­կած նա­մա­կում պատ­գա­մա­վոր­նե­րը կոչ են ա­նում ԵՄ­–ին մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել էթ­նիկ զտում­ներ և նոր պա­տե­րազմ թույլ չտա­լու հա­մար: Բայց զար­մա­նա­լիո­րեն, իսկ ա­վե­լի շուտ` օ­րի­նա­չա­փո­րեն, Բո­րե­լը ձև­ է ա­րել, որ չի լսում, չի տե­սել... Ճիշտ ու ճիշտ ռու­սա­կան ա­ռա­կի ո­ճով. «А Вась­­ка слу­­ша­­ет да ест»: Եր­ևի թե Բաք­վի սև խա­վիա­րը և գա­զը շատ հա­մեղ են, այդ պատ­ճա­ռով էլ սույն եվ­րաբ­յու­րոկ­րա­տը խա­ղեր է տա­լիս. «Ադր­բե­ջա­նը պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն է կրում ա­պա­հո­վե­լու Ղա­րա­բա­ղի հա­յե­րի ի­րա­վունք­ներն ու անվ­տան­գութ­յու­նը, նե­րառ­յալ՝ ա­ռանց ա­հա­բեկ­ման կամ խտրա­կա­նութ­յան ի­րենց տնե­րում ապ­րե­լու ի­րա­վուն­քը: Քա­ղա­քա­ցիա­կան բնակ­չութ­յան բռնի տե­ղա­հա­նու­մը ռազ­մա­կան կամ այլ մի­ջոց­նե­րով կհան­դի­պի ԵՄ­–ի խիստ ար­ձա­գան­քին»: Եվ Եվ­րա­միութ­յու­նը պատ­րաստ է հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը էլ ա­վե­լի վատ­թա­րա­նա։ Ինչ­պի­սի՜ հո­գա­տա­րութ­յուն...

­Քա­ղա­քա­գետ ԱՐԱ ՊՈ­ՂՈՍ­ՅԱՆՆ էլ մատ­նան­շում ՔՊ­–ի այն հան­ցա­կազ­մը, որն ակն­հայտ է, սա­կայն ո­մանք զար­մա­նա­լիո­րեն չեն ու­զում տես­նել. «Գի­տե՞ք թե որն է դա­վա­ճա­նութ­յու­նը։ Ա­սեմ. երբ գի­տես, որ մեծ, չա­փա­զանց մեծ պա­տե­րազմ է սպաս­վում, ու թույլ ես տա­լիս որ 120.000 մարդ ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թարկ­վի, մի բան էլ` առն­վազն 8000 հո­գա­նոց մար­տու­նակ զո­րա­բա­նակ թույլ ես տա­լիս զի­նա­թափ­վի։ Հայ­կա­կան բա­նա­կը զրկվում է իր 8000 մար­տու­նակ մա­սից, բա մեծ պա­տե­րազ­մին ո՞նց եք դի­մադ­րե­լու։ Պա­տե­րազ­մը շա­բաթ­նե­րի, լա­վա­գույն դեպ­քում գու­ցե ա­միս­նե­րի հարց է, իսկ դուք, սի­րե­լի «պո­լի­ծի­կա­յով» չզբաղ­վող սառ­նա­սիր­տներ, այդ դա­վա­ճա­նութ­յան մաս­նա­կից եք։ Թուր­քը չի թաքց­նում, նե­ղութ­յուն տվեք ձեզ ու ու­սում­նա­սի­րեք նրանց տե­ղե­կատ­վա­կան դաշ­տը, հարց­րեք ձեր սահ­մա­նա­պահ հա­րա­զատ­նե­րին, թե ինչ վի­ճակ է ի­րենց մոտ... Ժա­մա­նա­կը գնաց…»: Իսկ ո՞վ է ա­սել, որ սրանք դի­մադ­րե­լու են, սրանք, քաղ­բան­տարկ­յալ Ա­շոտ­յա­նի ա­սած, ի­ջեց­րել են ոչ միայն նշա­ձո­ղը, այլև` շալ­վա­րը:

­Վո՛ւյ, քո­ռա­նամ, տե­սեք թե ինչ է գրում Կ­րեմ­լի կայ­քը մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նի և ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՊՈՒ­ՏԻ­ՆԻ հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցի մա­սին. «Իլ­համ Ա­լի­ևը նե­րո­ղութ­յուն է խնդրել և խո­րը ցա­վակ­ցութ­յուն հայտ­նել սեպ­տեմ­բե­րի 20–ին Ղա­րա­բա­ղում ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ կոն­տին­գեն­տի զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ող­բեր­գա­կան մահ­վան կա­պակ­ցութ­յամբ։ Ընդգծ­վել է, որ տե­ղի ու­նե­ցա­ծի ա­ռա­վել ման­րակր­կիտ քննութ­յուն է ի­րա­կա­նաց­վե­լու, և բո­լոր մե­ղա­վոր­նե­րը պատ­շաճ պա­տիժ են ստա­նա­լու։ Այդ կա­պակ­ցութ­յամբ եր­կու երկր­նե­րի գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յուն­նե­րը սերտ կա­պի մեջ են։ Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գա­հը նաև պատ­րաս­տա­կա­մութ­յուն է հայտ­նել ֆի­նան­սա­կան օգ­նութ­յուն ցու­ցա­բե­րել զոհ­ված­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին»: Հաս­կա­ցա՞ք, քստմնե­լի սպա­նութ­յան պատ­վի­րա­տուն այս ան­գամ էլ, ինչ­պես 2020–ին, ո­րո­շել է պրծնել նե­րո­ղութ­յու­նով և ս­պան­ված զին­ծա­ռաա­յող­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին փող տա­լով: Հի­մա ի՞նչ, հար­գե­լի ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նա­կից­ներ, մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նա­տը նո­րի՞ց նե­րո­ղութ­յու­նով ու փո­ղո՞վ է պրծնե­լու, չե՞ք պատ­ժե­լու այդ ոճ­րա­գործ «պե­տութ­յա­նը»:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով«Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. ԲաբայանԵ՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. ԲաբուխանյանԵՎՐՈ-2024. Ֆրանսիան և Նիդերլանդները հաղթողին չպարզեցին (տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահՓաստաթղթեր են կեղծվել. վերադարձված գերիներին տարե՛ք բժշկական զննության. Արշակ ԿարապետյանԵրբ ընդունենք ինոագենտների օրենքը, կտեսնեք՝ ովքեր են ԱԺ-ում ելույթ ունեցողներն ու գործող վարչապետըԿուսակցության նախագահ Խաչիկ Ասրյանը վարում էր Արշակ Կարապետյանի կուսակցության հիմնադիր համագումարըԵՎՐՈ-2024. Ավստրիան հաղթեց Լեհաստանին(տեսանյութ)Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհումԱնգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանքԵՎՐՈ-2024. Ուկրաինան կամային հաղթանակ տարավ(տեսանյութ)Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում էՖիքսվել է ФАБ-3000 ավիառումբի նոր հարվածը ուկրաինական հենակետին (Տեսանյութ)ՌԴ-ն պատրաստ է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսության, Ուկրաինան պետք է լինի օրակարգում․ ՊեսկովՊաղեստինը ճանաչելու Երևանի որոշումը լուրջ հետևանքներ կունենա ՀՀ-ի և Իսրայելի հարաբերությունների վրաՌուսաստանը պատրաստ է Եվրասիայում անվտանգության հարցերը քննարկել բոլոր կողմերի, այդ թվում՝ ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ. ՊուտինՏեսնես սրանք խաբելուց բացի էլ բան գիտե՞նԲելառուսը բողոքի նոտա է հղել Հայաստանին Հայտնի է, թե երբ կթանկանա Երևանի հասարակական տրանսպորտի ուղեվարձը Նոր դաժան մանրամասներ են հայտնի դարձել 4 մարդու կյանք խլած վթարիցՔՊ-ականներին ավելի շատ անհանգստացրել է շեֆի անսովոր ուրախ տրամադրությունը. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԹուրքից թուրքը. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՍուրո, ինչո՞ւ գացիրԱշխարհ կանգնիր, իջնող կա. ԶԱՐՄԱՆՔԹուրքիայի ԱԳՆ-ն ողջունում է Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու՝ Հայաստանի որոշումըԱյժմ այնպիսի պահ է, որ պետք է շեշտենք, թե որտե՞ղ ենք եւ ո՞ւմ հետեւից ենք գնում. Գագիկ ՀարությունյանՀՐԱՏԱՊ. ԽՈՇՈՐ ՀՐԴԵՀ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԿԻՐՃՈՒՄԵրևանում ձևավորվել է Արցախի թեմի գրասենյակըԱդրբեջանի խորհրդարանը խնդրել է Ալիևին արտահերթ ընտրություններ նշանակելԲագրատ Սրբազանը Ոսկեպարում չի գտել ցանկապատը, որը Փաշինյանը ցույց է տվել սյունեցիներին (տեսանյութ)Շահրամանյանի մեքենան առևանգելը քաղաքական ուղերձ էր Բաքվին, որ հրամանները կատարում են (տեսանյութ)Հուլիսի 1-ից կարգելվի 15 տոննա և ավելի մեծ բեռնվածությամբ տրանսպորտային միջոցների մուտքը ԷջմիածինՑանկապատ չկա, խաբել են ձեզ, դեռ մեզ մոտ նման բան չկա, գոյություն չունի. ոսկեպարցի«Բոլորս քեզ այնքան շատ ենք սիրում». Քեյթ Միդլթոնն արքայազն Ուիլյամին շնորհավորել է 42-ամյակի կապակցությամբ՝ հրապարակելով ուշագրավ լուսանկարԱրցախի նախագահի մեքենան քրեական վարույթի շրջանակում ենք առգրավել, մնացածը նախաքննական գաղտնիք է (տեսանյութ)«Օրիո'րդ, որտեղ սովորել եք, մենք դաս ենք տվել», «Սրա համար ԵՄ պառլամենտում ձեզ դիտողություն կտային» (տեսանյութ)«Մեր գործողություններն ամբողջովին իրավաչափ են»․ հատուկջոկատայիններն առգրավել են Արցախի նախագահի ծառայողական մեքենանՌԴ-ն պատրաստ է աջակցել Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորմանը. Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանՈՒՂԻՂ․ Առանց արտաքին վեկտորի, ո՞ւր ես գնում, սրբազան ջան․ Հայկ ԲաբուխանյանՀովհաննես Ազոյանն էլ, պարզվում է, եկել էր ԱԺ և ուզում էր դեպի Եվրոպա գնալ (տեսանյութ)ՇՏԱՊԵՔ. Աստղիկ ԲԿ առաջատար մասնագետները Տաշիրում ենՄի լավ բան կա՝ ակնհայտ է մեր հարևանի` Թուրքիայի մերձեցումը ԵՄ-ին. ՔՊ պատգամավոր (տեսանյութ)Ծեծկռտուք՝ Չարենցավանում․ ապտակելուց սկսված կռվի մասնակիցների թիվը անցնում է 1 տասնյակըՇՏԱՊ. Իրավապահներն այս պահին կոտրում են Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության դարպասներըՀունիսի 21-ի աստղագուշակԱռանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԴիմակավորված ոստիկանները կոտրում են Արցախի ներկայացուցչության դուռը. կադրերԻսրայելը ՀՀ դեսպանին կանչել է ԱԳՆ և «խիստ նկատողություն» հայտնելԱդրբեջանցիների դիրքերը՝ Ոսկեպարի եկեղեցու տարածքից (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода