Փոխարժեք: $ , ,
Վաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցում Արցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել Ստեփանակերտից Գյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ Պողոսյան Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվեն Կոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ում Հիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. Փաշինյան Չեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան «Ինչու է կալանավորվել Դավիթ Ավագյանը, որ Հայրենիք էր կորցնում եւ անտարբեր չէ՞ր» Ով էր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ ինչու է թալան բառը մինչ օրս ցավոտ տանում. Մանրամասներ Բաքվում սկսվել է պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունը

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՑԻԱ ՈՒՐԻՇԻ ԴՐՈՇԻ ՆԵՐՔՈ

Թավշյա տեռոր

­Տե­լեգ­րա­մի տի­րույ­թում քիչ չեն ա­լիք­ներ, որ ստեղծ­ված են այս կամ այն խմբա­վոր­ման շա­հե­րը մա­քուր գե­բելս­յան պրո­պա­գան­դա­յով ա­ռաջ տա­նե­լու և­ այս կամ այն մար­տա­կան նա­րա­տի­վը տա­րա­ծե­լու նպա­տա­կով: Մեծ մա­սը, թեև լսա­րա­նը հա­յեր են, սա­կայն ռու­սե­րեն լեզ­վով է նյու­թեր տա­րա­ծում: Սա­կայն հա­յա­լե­զու տի­րույթն էլ ան­մասն չի մնա­ցել խառ­նա­կիչ Տե­լեգ­րամ ա­լիք­նե­րից:

Այդ­պի­սի մե­կը կա, որ ա­միս­ներ շա­րու­նակ ա­տե­լութ­յուն է սեր­մա­նում ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի հաս­ցեին` չխոր­շե­լով ա­մե­նա­զազ­րե­լի ստե­րից և բան­սար­կութ­յուն­նե­րից: Բա­ռա­պա­շա­րը շատ կեղ­տոտ է, սրբա­պիղծ հայ­հո­յանք­նե­րը բա­նեց­վում են կե­տադ­րութ­յան նշան­նե­րի տեղ: Ա­լի­քը ձևա­նում է, իբր Ռու­սա­կան իմ­պե­րիա­յի ջեր­մե­ռանդ կողմ­նա­կից է, սա­կայն ի­րեն այն­պես է պա­հում, որ փաս­տա­ցի սեր­մա­նում է թունդ հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րութ­յուն­ներ: Այս­պես, մշտա­պես պա­խա­րա­կում է Գա­րե­գին Նժ­դե­հին, ար­դա­րաց­նում 1920-21–ին բոլշ­ևիկ­նե­րի կող­մից Սար­դա­րա­պա­տի մաս­նա­կից սպա­նե­րին կաց­նա­հա­րե­լը և 1930-ա­կան­նե­րին Հա­յաս­տա­նում ի­րա­կա­նաց­ված մաս­սա­յա­կան ռեպ­րե­սիա­նե­րը: Նաև հո­խոր­տում է, որ երբ «ի­րենք» հաղ­թեն, ա­պա Հա­յաս­տա­նում այն­պի­սի ռեպ­րե­սիա­ներ կի­րա­գոր­ծեն, որ 1937 թվա­կա­նը «մեղմ գուր­գու­րանք» կթվա...

­Տեղ­յակ մար­դիկ մեզ փո­խան­ցել են, որ այդ ա­լի­քի հա­մա­կար­գո­ղը ֆրան­սիա­կան DGSE հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յունն է, և թունդ ռու­սա­մետ ձևա­նա­լը` ու­րի­շի դրո­շի ներ­քո տե­ղե­կատ­վա­կան օ­պե­րա­ցիա­ներ ի­րա­գոր­ծե­լու սո­վո­րա­կան պրակ­տի­կա է: Նաև ա­սա­ցին, որ 15 հա­զար բա­ժա­նորդ­նե­րով և ն­յու­թե­րի շուրջ 40 հա­զար դի­տում­նե­րով խաբ­վել պետք չէ, դա ա­պա­հով­վում է է­ժան գնե­րով գնված ֆեյ­քե­րով, իսկ ի­րա­կան բա­ժա­նորդ­նե­րը 1000–ից քիչ են, ի­րա­կան դի­տում­ներն էլ մի քա­նի տասն­յակ են: Ա­լի­քի ա­նու­նը հա­տուկ չենք հի­շա­տա­կում, որ­պես­զի կա­մա կամ ա­կա­մա չգո­վազ­դենք և­ այդ կեղ­տոտ թափթ­փուկ­նե­րին այդ­քան տեղ չէինք հատ­կաց­նի, ե­թե չլի­ներ հե­տաքր­քիր շրջա­դարձ: Վեր­ջերս սրանք սկսել են ձևա­նալ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի ա­ջա­կից և ջա­տա­գով:

Ա­հա­վա­սիկ, մի խառ­նակ­չա­կան մեջ­բե­րում ներ­կա­յիս Հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման մա­սին. «Ե­թե այս շարժ­մա­նը ներ­կա­յիս կո­մի­տեի կազ­մով հա­ջող­վի հաս­նել իշ­խա­նութ­յան, հայ ազ­գի հա­մար 500-600 հա­զար կյանք է ար­ժե­նա­լու։ Ա­սել է թե, ե­թե Նի­կո­լը մնա, հայ ազ­գը ա­ղե­տից ա­զատ­վե­լու է, պար­զամ­տութ­յուն կլի­նի։

­Նի­կո­լը պետք է ս***ր լի­նի, բայց ոչ ի­րեն բե­րող­նե­րի օ­րա­կար­գով։

­Մեզ այլ տար­բե­րակ չկա ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից դուրս գա­լու, բա­ցի էն, որ պետք է բո­լո­րով ցույ­ցի ա­ռաջ­նագ­ծում կանգ­նենք ու պա­հան­ջենք, որ Քո­չար­յա­նը միայ­նակ ա­ռաջ­նոր­դի ցույ­ցը, իսկ ե­թե դա չհա­ջող­վի, պետք է ցույ­ցե­րը հանգց­նե­լու գոր­ծին կպնենք։ Ոչ մի տար­բե­րա­կով պետք է մաս­նա­կից չդառ­նանք Արև­մուտ­քի օ­րա­կար­գով Նի­կո­լի հե­ռաց­մա­նը»։

­Մինչ­դեռ ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­հի ա­ջա­կից­ներն ա­ռաջ­նորդ­վում են ոչ թե այդ խառ­նա­կիչ ա­լի­քի ու­ղե­ցույ­ցով, այլ հենց ի­րենց ա­ռաջ­նորդ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի տե­սա­կե­տով, և­ ակ­տի­վո­րեն մաս­նակ­ցում են շարժ­մա­նը` ձգտե­լով ներգ­րա­վել նո­րա­նոր մաս­նա­կից­նե­րի: Ակ­տիվ պայ­քա­րում են ընդ­դեմ Նի­կո­լի և ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի ա­ջա­կից­նե­րը: Ի դեպ, հե­տաքր­քիր է, այդ կեղ­տոտ ա­լի­քը հան­կարծ ՄՈՍԱԴ­–ի գոր­ծա­կալ պի­տա­կեց Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի թի­մա­կից, կո­մի­տեի ան­դամ Անդ­րա­նիկ Թ­ևան­յա­նին, սպառ­նա­լով նաև նրա դեմ կոմպ­րո­մատ­ներ հա­նել, և­ այդ ա­մենն այն բա­նի հա­մար, որ Թ­ևան­յա­նը կոչ էր ա­րել ռու­սա­կան ըն­կե­րութ­յուն­նե­րի աշ­խա­տող­նե­րին դուրս գալ փո­ղոց: Ա­մե­նա­կեղ­տոտ հայ­հո­յանք­նե­րից հե­տո այդ խառ­նա­կիչ ա­լիքն ա­վե­լաց­րեց. «...ռուս­նե­րը 2018-ին ի­րանց ժո­ղովր­դին հա­նել էին հրա­պա­րակ ոչ թե Նի­կո­լի, այլ Կա­րե­նի հա­մար...», որ­պես­զի Սերժ Սարգս­յա­նը «չկա­րո­ղա­նար իշ­խա­նութ­յու­նը պա­հեր, ու­րիշ բան, որ տե­րերդ կա­րո­ղա­ցան Նի­կո­լին բե­րել»:

Ա­հա այդ­պի­սի կեղ­տոտ տե­ղե­կատ­վա­կան օ­պե­րա­ցիա­ներ ու­րի­շի դրո­շի տակ, զի ո­րոշ շրջա­նակ­նե­ր ցան­կա­նում են, որ Նի­կո­լը հան­կարծ չիշ­խա­նազրկ­վի:

ՍԵՓ. ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 


Վաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցումԱրցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել ՍտեփանակերտիցԳյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ ՊողոսյանԱդրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվենԿոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ումՀիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. ՓաշինյանՉեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան«Ինչու է կալանավորվել Դավիթ Ավագյանը, որ Հայրենիք էր կորցնում եւ անտարբեր չէ՞ր»Ով էր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ ինչու է թալան բառը մինչ օրս ցավոտ տանում. ՄանրամասներԲաքվում սկսվել է պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունըԱրտարժույթի փոխարժեքները դեկտեմբերի 7-ինԵրևանում կանանց ծեծկռտուք է տեղի ունեցել. պատճառը՝ «ում ավելի պոչն է երկար ու հաստ»․shamshyan.comՄոսկվայաբնակ 83-ամյա հայ կինը դիմել է դատարան՝ պահանջելով, որ Պուտինը որդեգրի իրենՍպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 35 տարիՏաք եղանակը երկրաշարժի նշան չէ, մթնոլորտային երևույթները կապ չունեն երկրաբանական երևույթների հետԿառավարության հերթական նիստը՝ ուղիղԱդրբեջանում ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել. այն զգացվել է նաև Հայաստանում. ՆԳՆ փրկարար ծառայությունՄարզպետ է այսօր պաշտոնանկ արվելուԿլինեն չպլանավորած հանդիպումներ հին ծանոթների հետ. դեկտեմբերի 7-ի աստղագուշակՍպասվում է անձրև. օդի ջերմաստիճանն այսօրԲլինկենն անհամբեր սպասում է առաջիկայում Վաշինգտոնում հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին՝ խաղաղության բանակցությունների համար. Օ'ԲրայեԱլիևը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է իր ներդրումն ունենալ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններումԿինը բռնացրել է ամուսնուն՝ իրենց երեխաների կնքամոր հետ դավաճանելիսՍեքս-սկանդալ. Մայրը որդուն բռնացրել է այգում ուսուցչուհու հետ սեքսով զբաղվելիս«ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍ ՄՐՑԱԿԻՑՆԵՐԻՍ ՀԱՂԹԵԼ ԵՄ ՆՈԿԱՈՒՏՈՎ». ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԷՐԻԿ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 7Զելենսկին պատրաստվում է հեռանալ. Ուկրաինական աղբյուր«Փաստ». Ալավերդիում ոստիկանները ագրեսիվ են տրամադրված եղել«Հրապարակ». Ալավերդուց անցան ԳյումրունՓաշինյանի ոչ մի խոսք իրական չէ. ինչ է սպասվում Հայաստանին. «Ժողովուրդ»Ռուսական բանակը ճնշում է բոլոր կողմերից. ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբաններՈւժեղ երկրաշարժ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի մոտ. Ուժգնությունը՝ 7-8 բաԲայդենի ելույթը չօգնեց. ԱՄՆ Սենատն արգելափակեց Կիևին օգնելու օրինագծի քվեարկության բերելը«Հրապարակ». Գուրգեն Արսենյանի ճակատագիրը պարզ կդառնա դեկտեմբերի վերջին1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին՝ 11 անց 41 րոպեին, հազարավոր հայերի համար ժամանակն ընդմիշտ կանգնեց«Փաստ». Ով այնպիսի սուտ ասի, որ...Հաջորդը Գորիսի քաղաքապետն է. իշխանությունն ազատվում է ընդդիմադիրներից. «Ժողովուրդ»Ինքնաթիռը սկսել է այրվել Ուլան-Ուդեից թռչելու պես (Տեսանյութ)Ամերիկացի քաղաքական գործիչները հրաժարվում են աջակցել Ուկրաինային. The American ConservativeԲԱՄԲԱՍԱՆՔՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԶԱՐՄԱՆՔՔՊ-ականներ, լսում ե՞ք ինչ է ասում, ձեզ է ասում. Արտակ Զաքարյան15 տարեկան էջմիածնեցի աշակերտին հուղարկավորեցինԻնչպես դիմավորեցին Պուտինին Էմիրաթներում (Տեսանյութ)ՌԴ-ում ձերբակալվել են հատուկ նշանակության ուժերի բարձրաստիճան անդամներից կազմված բանդայի պարագլուխներ (Տեսանյութ)Ուկրաինայի թեման փակվում է, զուտ ժամանակի խնդիր է. ՆահապետյանԵրբ կամերաներն անջատում են, այդ սկզբունքայնությունը ոչնչանում է. Վիլեն ԳաբրիելյանՍպիտակ տուն. ԱՄՆ-ը բարձր է գնահատում Ուկրաինայի պարտության ռիսկըԻնչու գործի դրվեց «150 դրամ» օպերացիան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода