ԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով «Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. Բաբայան Ե՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. Բաբուխանյան Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահ Փաստաթղթեր են կեղծվել. վերադարձված գերիներին տարե՛ք բժշկական զննության. Արշակ Կարապետյան Երբ ընդունենք ինոագենտների օրենքը, կտեսնեք՝ ովքեր են ԱԺ-ում ելույթ ունեցողներն ու գործող վարչապետը Կուսակցության նախագահ Խաչիկ Ասրյանը վարում էր Արշակ Կարապետյանի կուսակցության հիմնադիր համագումարը Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհում Անգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանք Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում է

«Աստղիկ» բկ-ում հնարավոր է կանխել կամ գոնե դանդաղեցնել տեսողության վատթարացումը

Տեսանյութեր

Գ­լաու­կո­ման աչ­քի հի­վան­դութ­յուն է, ո­րը վնա­սում է տե­սան­յար­դը եւ տա­նում ան­դառ­նա­լի կու­րաց­ման, ո­րո՞նք են դան­դաղ զար­գա­ցող եւ անն­կատ կու­րաց­ման հան­գեց­նող հի­վան­դութ­յան ա­ռա­ջաց­ման եւ զար­գաց­ման պատ­ճառ­նե­րը, ինչ ախ­տան­շան­նե­րով է այն դրսե­ւոր­վում, բուժ­վում է արդ­յոք, այս եւ գլաու­կու­մա­յի ան­դառ­նա­լի հե­տե­ւանք­նե­րի մա­սին զրու­ցել ենք «ԱՍՏՂԻԿ» բկ­-ի ակ­նա­բու­ժա­կան բա­ժան­մուն­քի բժիշկ-ակ­նա­բույժ ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՎՆԱՅԻ հետ, ով նախ սահ­մա­նեց, թե ինչ պա­թո­լո­գիա է ին­քը` գլաու­կո­ման.

Ա­ռա­ջաց­ման եւ զար­գաց­ման պատ­ճառ­նե­րը

- Գ­լաու­կո­մա­յի ա­ռա­ջաց­ման մի շարք պատ­ճառ­նե­րից ա­մե­նագլ­խա­վորն ու վտան­գա­վո­րը աչ­քի ճնշումն է: Ա­պա ռիս­կա­յին խմբում են գտնվում դի­բե­տով, նյա­ր­դա­յին ու սրտա­յին հի­վան­դութ­յուն­նե­րով, ինչ­պես նաեւ աչ­քի տրամ­վա կամ բոր­բո­քա­յին խնդիր­ներ ու­նե­ցող մար­դիկ: Աչ­քի այս հի­վան­դութ­յան ա­ռա­ջաց­ման դեպ­քում մեծ է նաեւ գե­նե­տի­կա­կան գոր­ծո­նը: Հատ­կա­պես բաց անկ­յուն գլաու­կո­ման կապ­ված է գե­նե­տիկ մու­տա­ցիա­նե­րի հետ:

Գ­լաու­կո­մա­յի ախ­տան­շան­ները

- Սա դան­դաղ զար­գա­ցող հի­վան­դութ­յուն է, որն անն­կատ բե­րում է կու­րաց­ման: Այդ իսկ պատ­ճա­ռով, գլաու­կո­ման ան­վա­նում են «տե­սո­ղութ­յան գո­ղ»: Բաց անկ­յուն գլաու­կո­մա­յի դեպ­քում աչ­քի ցա­վեր եւ­ այլ նկա­տե­լի նշան­ներ չեն լի­նում, ուս­տի ռիս­կա­յին խմբի մար­դիկ պետք է պար­բե­րա­բար ստու­գում­ներ անց­նեն: Բաց անկ­յուն գլաու­կո­մա­յի ա­ռա­ջաց­ման նշան­ներն են տե­սա­դաշ­տի կո­րուս­տը եւ տե­սո­ղա­կան նյար­դի փո­փո­խութ­յու­նը: Իսկ փակ գլաու­կո­մա­յի դեպ­քում լի­նում են աչ­քի սուր ցա­վեր, կարմ­րութ­յուն, գլխա­ցավ, սրտխառ­նոց եւ փս­խում, աչ­քի բարձր ճնշում եւ տե­սո­ղութ­յան վա­տա­ցում:

Ի՞նչ ա­նել աչ­քի բարձր ճնշման դեպ­քում

- Գ­լաու­կո­մա­յի գլխա­վոր ախ­տա­նի­շը աչ­քի բարձր ճնշումն է: Իսկ վեր­ջինս ա­ռա­ջա­նում է աչ­քի հե­ղու­կի դժվա­րա­ցած ար­տա­հոս­քի պատ­ճա­ռով, երբ այն կու­տակ­վում է եւ հան­գեց­նում աչ­քի ճնշման: Դ­րա արդ­յուն­քում մար­դու տե­սո­ղութ­յու­նը գնա­լով վատ­թա­րա­նում է եւ­ ա­պա հան­գեց­նում կու­րութ­յան: Աչ­քե­րի խնձո­րա­կի ցա­վը, գլխա­ցա­վը եւ գլ­խապ­տույ­տը շատ լուրջ ու հիմ­նա­վոր ախ­տա­նիշ­ներ են ակ­նա­բույ­ժի դի­մե­լու հա­մար, որ­պես­զի հնա­րա­վո­րութ­յուն լի­նի ա­րագ կան­խե­լու հի­վան­դութ­յան զար­գա­ցու­մը: Բուժ­մա­նը զու­գա­հեռ բժիշ­կը նաեւ կտե­ղե­կաց­նի ֆի­զի­կա­կան եւ սնն­դա­կար­գում մտցվող անհ­րա­ժեշտ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի մա­սին:

Ինչ­պե՞ս բու­ժել գլաու­կո­ման

- Ներ­կա­յումս գլաու­կո­մա­յի հիմ­նա­կան բու­ժում, որ­պես այդ­պի­սին, դեռ չկա: Պար­զա­պես պահ­պան­վում է հի­վան­դի տե­սո­ղութ­յու­նը՝ նրա կյան­քի ո­րա­կի բա­րե­լա­վե­լու նպա­տա­կով: Ճիշտ ախ­տո­րո­շու­մից հե­տո դե­ղո­րայ­քա­յին եւ վի­րա­բու­ժա­կան մե­թոդ­նե­րով այ­սօր աշ­խար­հում եւ Հայս­տա­նում` մաս­նա­վո­րա­պես «Աստ­ղի­կ» բկ­-ում գեր­ժա­մա­նակա­կից սար­քա­վո­րում­նե­րով կա­տար­վող վի­րա­հա­տութ­յուն­նե­րի շնոր­հիվ հնա­րա­վոր է կան­խել կամ գո­նե դան­դա­ղեց­նել տե­սո­ղութ­յան վատ­թա­րա­ցու­մը:

Ամ­բող­ջա­կան զրույ­ցը դի­տեք «Ի­րա­վունք TV» եւ CV-TV յու­թուբ­յան ա­լիք­նե­րում:

 ԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով«Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. ԲաբայանԵ՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. ԲաբուխանյանԵՎՐՈ-2024. Ֆրանսիան և Նիդերլանդները հաղթողին չպարզեցին (տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահՓաստաթղթեր են կեղծվել. վերադարձված գերիներին տարե՛ք բժշկական զննության. Արշակ ԿարապետյանԵրբ ընդունենք ինոագենտների օրենքը, կտեսնեք՝ ովքեր են ԱԺ-ում ելույթ ունեցողներն ու գործող վարչապետըԿուսակցության նախագահ Խաչիկ Ասրյանը վարում էր Արշակ Կարապետյանի կուսակցության հիմնադիր համագումարըԵՎՐՈ-2024. Ավստրիան հաղթեց Լեհաստանին(տեսանյութ)Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհումԱնգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանքԵՎՐՈ-2024. Ուկրաինան կամային հաղթանակ տարավ(տեսանյութ)Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում էՖիքսվել է ФАБ-3000 ավիառումբի նոր հարվածը ուկրաինական հենակետին (Տեսանյութ)ՌԴ-ն պատրաստ է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսության, Ուկրաինան պետք է լինի օրակարգում․ ՊեսկովՊաղեստինը ճանաչելու Երևանի որոշումը լուրջ հետևանքներ կունենա ՀՀ-ի և Իսրայելի հարաբերությունների վրաՌուսաստանը պատրաստ է Եվրասիայում անվտանգության հարցերը քննարկել բոլոր կողմերի, այդ թվում՝ ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ. ՊուտինՏեսնես սրանք խաբելուց բացի էլ բան գիտե՞նԲելառուսը բողոքի նոտա է հղել Հայաստանին Հայտնի է, թե երբ կթանկանա Երևանի հասարակական տրանսպորտի ուղեվարձը Նոր դաժան մանրամասներ են հայտնի դարձել 4 մարդու կյանք խլած վթարիցՔՊ-ականներին ավելի շատ անհանգստացրել է շեֆի անսովոր ուրախ տրամադրությունը. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԹուրքից թուրքը. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՍուրո, ինչո՞ւ գացիրԱշխարհ կանգնիր, իջնող կա. ԶԱՐՄԱՆՔԹուրքիայի ԱԳՆ-ն ողջունում է Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու՝ Հայաստանի որոշումըԱյժմ այնպիսի պահ է, որ պետք է շեշտենք, թե որտե՞ղ ենք եւ ո՞ւմ հետեւից ենք գնում. Գագիկ ՀարությունյանՀՐԱՏԱՊ. ԽՈՇՈՐ ՀՐԴԵՀ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԿԻՐՃՈՒՄԵրևանում ձևավորվել է Արցախի թեմի գրասենյակըԱդրբեջանի խորհրդարանը խնդրել է Ալիևին արտահերթ ընտրություններ նշանակելԲագրատ Սրբազանը Ոսկեպարում չի գտել ցանկապատը, որը Փաշինյանը ցույց է տվել սյունեցիներին (տեսանյութ)Շահրամանյանի մեքենան առևանգելը քաղաքական ուղերձ էր Բաքվին, որ հրամանները կատարում են (տեսանյութ)Հուլիսի 1-ից կարգելվի 15 տոննա և ավելի մեծ բեռնվածությամբ տրանսպորտային միջոցների մուտքը ԷջմիածինՑանկապատ չկա, խաբել են ձեզ, դեռ մեզ մոտ նման բան չկա, գոյություն չունի. ոսկեպարցի«Բոլորս քեզ այնքան շատ ենք սիրում». Քեյթ Միդլթոնն արքայազն Ուիլյամին շնորհավորել է 42-ամյակի կապակցությամբ՝ հրապարակելով ուշագրավ լուսանկարԱրցախի նախագահի մեքենան քրեական վարույթի շրջանակում ենք առգրավել, մնացածը նախաքննական գաղտնիք է (տեսանյութ)«Օրիո'րդ, որտեղ սովորել եք, մենք դաս ենք տվել», «Սրա համար ԵՄ պառլամենտում ձեզ դիտողություն կտային» (տեսանյութ)«Մեր գործողություններն ամբողջովին իրավաչափ են»․ հատուկջոկատայիններն առգրավել են Արցախի նախագահի ծառայողական մեքենանՌԴ-ն պատրաստ է աջակցել Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորմանը. Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանՈՒՂԻՂ․ Առանց արտաքին վեկտորի, ո՞ւր ես գնում, սրբազան ջան․ Հայկ ԲաբուխանյանՀովհաննես Ազոյանն էլ, պարզվում է, եկել էր ԱԺ և ուզում էր դեպի Եվրոպա գնալ (տեսանյութ)ՇՏԱՊԵՔ. Աստղիկ ԲԿ առաջատար մասնագետները Տաշիրում ենՄի լավ բան կա՝ ակնհայտ է մեր հարևանի` Թուրքիայի մերձեցումը ԵՄ-ին. ՔՊ պատգամավոր (տեսանյութ)Ծեծկռտուք՝ Չարենցավանում․ ապտակելուց սկսված կռվի մասնակիցների թիվը անցնում է 1 տասնյակըՇՏԱՊ. Իրավապահներն այս պահին կոտրում են Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության դարպասներըՀունիսի 21-ի աստղագուշակԱռանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԴիմակավորված ոստիկանները կոտրում են Արցախի ներկայացուցչության դուռը. կադրերԻսրայելը ՀՀ դեսպանին կանչել է ԱԳՆ և «խիստ նկատողություն» հայտնելԱդրբեջանցիների դիրքերը՝ Ոսկեպարի եկեղեցու տարածքից (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода