$ 396.02, 431.27, 5.71
«Այնտեղ իսկական դժոխք է». ուկրաինական ստորաբաժանումները սկսել են փախչել Բախմուտից (Տեսանյութ, 18+) Ձյուն և բուք․ առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումը Փետրվարի 5-ին «ձնառատ» լիալուսին է, ինչ չի կարելի անել այսօր Փետրվարին օդի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կլինի նորմայից բարձր 1-2 աստիճանով Անհասկանալի է՝ պատերազմում պարտված իշխանությունն ինչպե՞ս է վերընտրվել ու նորից մանդատ ստացել․ ռուս սոցիոլոգ (Video) Հայաստանը թուրքերին կարող է օգտակար լինել միայն որպես նրանց վերահսկողության տակ գտնվող վիլայեթ, իսկ հայերը Ղարաբաղում բոլորովին պետք չեն Ամերիկայն ռազմանավը Թուրքիայից գաղտնի բե՞ռ է հանում «Վագների» ղեկավարը ինչու հորդորեց Զելենսկուն` շարունակել պայքարը Բախմուտի համար «նիկոլի հրամանով` իմ դեմ կարված քրգործի շրջանակներում դատական հերթական նիստը տեղի կունենա վաղը».ԴԱՎԻԹ ՄՇԵՑԻ Ռուսական բանակը հարձակվում է ողջ ռազմաճակատով. Ուկրաինայի ԳՇ

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Տխրահռ­չակ Ա­ԼԵՆ ՍԻ­ՄՈ­ՆՅԱ­ՆԻ ինք­նա­գոհ լու­սան­կար­նե­րը Քա­թա­րից, ո­րոն­ցից մե­կում ՀՀ պե­տա­կան դրո­շի պատ­կե­րը գլխի­վայր է ե­րև­ում, հա­րու­ցել է քա­ղա­քա­ցի­նե­րի զար­մանքն ու վրդով­մուն­քը, ու­տի շա­տե­րը սոց­ցան­ցե­րում այն գլխի­վայր են զե­տե­ղել, որ­պես­զի մեր Ե­ռա­գույ­նի դիր­քը ճիշտ լի­նի: Մենք էլ, այդ­պես վար­վե­լով հան­դերձ, չենք կա­րող չմեջ­բե­րել ՍԴ աշ­խա­տա­կազ­մի նախ­կին ղե­կա­վար Էդ­գար Ղա­զա­րյա­նի ու­շագ­րավ դի­տար­կու­մը. «Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գահն իր երկ­րի Ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի խաղն Ար­գեն­տի­նա­յի ընտ­րա­նու հետ, դի­տել է Վար­շա­վա­յում` նա­խա­գա­հա­կան պա­լատ հրա­վի­րե­լով ե­րե­խա­նե­րի, իսկ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հը, օ­տար երկր­նե­րի ֆուտ­բո­լա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի հան­դի­պու­մը դի­տե­լու հա­մար, մեկ­նել է Քա­թար: Կա­րե­լի էր պար­զա­պես սրանց ձրի­ա­կեր ան­վա­նել, սա­կայն այս­քան մար­դու կյանք կե­րած, հայ­րե­նա­կոր­ծան ու ազ­գա­կոր­ծան պա­տու­հաս­նե­րի հա­մար դա կոմպ­լի­մենտ կլի­նի: Ե­թե սրանց պե­տու­թյան հաշ­վին պետք է բժիշկ հատ­կաց­նել, ա­պա դա պետք է լի­նի մի­այն դա­տաբ­ժիշկ: Սրանց պա­տի­ժը չպետք է շատ ու­շա­նա»: Չէ, չե­ղավ, պա­րոն Ղա­զա­րյան, չար­ժե սրան հա­մե­մա­տել Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գա­հի հետ, Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գահն` ուր, «գյոռ­մա­միշ» ՔՊ-ական­ներն` ուր:

Ար­տա­հայտ­վե­լով դա­տա­խազ­նե­րի ու, մաս­նա­վո­րա­պես, ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զի աշ­խա­տա­վար­ձե­րի բարձ­րաց­ման թե­մա­յով, երբ փաս­տա­ցի կրկնա­կի աճ է նա­խա­տես­վե­լու ա­ռանց այն էլ ոչ աղ­քատ այդ պաշ­տո­նյա­նե­րի հա­մար՝ տխրահռ­չակ ՔՊ-ական ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆՅԱՆՆ ա­սել է. «Մենք պետք է հստակ հաս­կա­նանք, որ ի­րա­վա­պահ հա­մա­կար­գում՝ կլի­նի դա­տա­կան իշ­խա­նու­թյուն, կլի­նեն դա­տա­խա­զա­կան մար­մին­ներ, քննչա­կան մար­մին­ներ, մենք պետք է ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տա­վարձ ու վար­ձատ­րու­թյուն տանք, ի­հար­կե, խոս­քը վե­րա­բե­րում է հենց ար­ժա­նի­քա­հեն ան­ձանց, ան­ձանց, ով­քեր ի­րոք կա­տա­րում են կա­րև­որ գոր­ծա­ռույթ… այս ա­ռու­մով ես խնդիր չեմ տես­նում…»: Զար­մա­նա­լի է Վա­լո­դի ու նրա կա­պի­տու­լյանտ շե­ֆի հա­մար «արժա­նի­քա­հեն» ով­քե՞ր են հա­մար­վում: Ար­դյո՞ք խոս­քը ա­ռա­վել ջա­նա­դիր կա­մա­կա­տար­նե­րի մա­սին չէ, ով­քեր հա­նուն խուն­տա­յի ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րի կա­տար­ման աղ­բարկղ են նե­տում և՛ մաս­նա­գի­տա­կան ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը, և՛ ի­րա­վա­գի­տու­թյու­նը որ­պես այդ­պի­սին: Կար­ծում ենք, ըն­թեր­ցո­ղը շատ լավ է հի­շում Նի­կո­լի խոս­քը «վնգստա­ցող դա­տա­վոր­նե­րի» մա­սին, ինչ­պես նա­և նրա գլուխ­գո­վա­նու­թյու­նը, որ ոչ մի դա­տա­վոր չի կա­րող ի­րեն «չէ» ա­սել: Հաս­տատ սրանց հա­մար ի­րա­վա­պահն ինչ­քան ա­վե­լի տա­կանք է, այն­քան ա­վե­լի «արժա­նի­քա­հեն» է:

ՔՊ-ական­նե­րի մայ­րե­նի թուր­քե­րե­նում կա «դուշ­մա­նի մալ» (թշնա­մու նա­խիր) ար­տա­հայ­տու­թյու­նը, ո­րը զար­մա­նա­լի­ո­րեն սա­զում է այն այ­լան­դա­կու­թյա­նը, ո­րը ՔՊ-ական խուն­տան ա­րել է Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րա­կի թա­մա­նյա­նա­կան շեն­քե­րի զար­դա­նախ­շե­րի հետ` տո­նա­կան զար­դա­րան­քի հա­մար այդ­տեղ խրե­լով մե­տա­ղյա գա­մեր... Ճիշտ է, այդ ու­սա­պար­կա­վոր­նե­րը երդ­վում-պատռ­վում են, որ ա­մեն ինչ վե­րա­կանգ­նե­լու են, սա­կայն մաս­նա­գե­տը` ճար­տա­րա­պետ ՏԻԳ­ՐԱՆ ԳԱԼՍ­ՏՅԱ­ՆԸ, փաս­տում է, որ դա անհ­նա­րին է. «Վե­րա­կանգ­նե­լու մի­ակ տար­բե­րակն այն է, որ  քարն ա­պա­մոն­տաժ­վի և տու­ֆից նոր քան­դակ ար­վի, բայց քա­րի հետ աշ­խա­տող բո­լոր մաս­նա­գետ­նե­րը գի­տեն, որ նույ­նիսկ նույն հան­քի տար­բեր տե­ղե­րից հան­ված տու­ֆը տար­բեր ե­րանգ­ներ ու­նի, ուս­տի նույ­նու­թյամբ վե­րա­կանգ­նել չի հա­ջող­վի: Վե­րա­կանգ­նե­լու տար­բե­րակ­նե­րից մե­կը տու­ֆի փո­շի­ով մա­ծուկ պատ­րաս­տելն ու այդ­պես անց­քե­րը փա­կե­լը կա­րող է լի­նել, բայց դա ևս լու­ծում չէ: Այդ տար­բե­րա­կը ժա­մա­նա­կա­վոր բնույթ ու­նի, և մի քա­նի տա­րի հետ անց­քե­րը նո­րից կբաց­վեն: Տու­ֆը մի շարք յու­րա­հատ­կու­թյուն­ներ ու­նի, այն ծա­կոտ­կեն քար է, և հնա­րա­վոր է  անձ­րև­աջ­րե­րը մտնեն նրա մեջ, ձմռա­նը սառ­չի և ճա­քեր տա, տու­ֆի հետ պետք է մաք­սի­մալ զգույշ լի­նել, այն շատ փխրուն քար է»: Դե, ՔՊ-ական­նե­րի հա­մար ստե­լը շնչե­լու պես մի բան է:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
«Այնտեղ իսկական դժոխք է». ուկրաինական ստորաբաժանումները սկսել են փախչել Բախմուտից (Տեսանյութ, 18+)Ձյուն և բուք․ առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումըՓետրվարի 5-ին «ձնառատ» լիալուսին է, ինչ չի կարելի անել այսօրՓետրվարին օդի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կլինի նորմայից բարձր 1-2 աստիճանովԱնհասկանալի է՝ պատերազմում պարտված իշխանությունն ինչպե՞ս է վերընտրվել ու նորից մանդատ ստացել․ ռուս սոցիոլոգ (Video) Հայաստանը թուրքերին կարող է օգտակար լինել միայն որպես նրանց վերահսկողության տակ գտնվող վիլայեթ, իսկ հայերը Ղարաբաղում բոլորովին պետք չենԱմերիկայն ռազմանավը Թուրքիայից գաղտնի բե՞ռ է հանում«Վագների» ղեկավարը ինչու հորդորեց Զելենսկուն` շարունակել պայքարը Բախմուտի համար«նիկոլի հրամանով` իմ դեմ կարված քրգործի շրջանակներում դատական հերթական նիստը տեղի կունենա վաղը».ԴԱՎԻԹ ՄՇԵՑԻՌուսական բանակը հարձակվում է ողջ ռազմաճակատով. Ուկրաինայի ԳՇԼեհաստանն իր 40 հազար զինվորներին կուղարկի Ռուսաստանի հետ պատերազմին. ռազմական փորձագետՇաբաթվա հորոսկոպ․ ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին՝ փետրվարի 6-ից փետրվարի 12-ըՌուսական բանակը մտադիր է 2-3 ամսում վերահսկողություն հաստատել Դոնեցկի ողջ շրջանի վրա. ԱրեստովիչF-16-ը զիջում է Սու-27-ին. ուկրաինացի օդաչու (Տեսանյութ)Ղրիմի հարվածների դեպքում «կվառվի ամբողջ Ուկրաինան». ՄեդվեդևՌուս դառնալու արագացված դասընթաց նեգրերի համար (Տեսանյութ)Ուկրաինական պատերազմում կիրառվող ամենամահաբեր զենքը (Տեսանյութ)Չինական օդապարիկի թեման դեռ փակված չէ. Պեկինն ամերիկյան քաղաքացիական արբանյակները ոչնչացնելու հիմքեր ստացավԱմերիկյան F-22 կործանիչին վերջապես հաջողվեց ոչնչացնել չինական օդապարիկը (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Արտյոմովսկը շրջապատվում է. «Վագները» հարձակվում է հյուսիսից (Քարտեզ)Սա արդեն քաղաքական կարճատեսություն չէ, այլ բոլորովին այլ ախտորոշում. ՍլուցկիՎազքի մարաթոնի չէ, որ րոպե շուտ հայտարարենք ընտրություններին մասնակցելու մասին. ՄանրիկյանՎալենտինը կեղծանուն տոն է. Տեր Համբարձում քահանա ԴանիելյանՀայաստան է տեղափոխել խիստ վտանգավոր հարուցիչներ, որոնք կարող են տուլարեմիայի բռնկման պատճառ դառնալ. ԱյվազյանՌԴ ՊՆ-ի հայտարարությունըՌԴ-ն, ԱՄՆ-ն կամ Ֆրանսիան չեն բռնելու Փաշինյանի ձեռքը, եթե մենք չենք բռնում. ՇարմազանովՀողը, հայրենիքը, ընտանիքը պահում են ուժով, համբերությամբ ու տոկունությամբ․ Սերժ ՍարգսյանՓարիզը մտահոգված է Լաչինի միջանցքի փակմամբ և կոչ է անում բացել այն. Ֆրանսիայի ԱԳՆ խոսնակՍպասվում է ձյուն և մառախուղԵՄ-ի և Ադրբեջանի միջև գազային համաձայնագրի նախագիծը դանակի հարված է հայերի թիկունքին․ ֆրանսիացի սենատորՈւկրաինական պատերազմում կիրառվող ամենամահաբեր զենքը (Տեսանյութ)Ինչո՞վ է վտանգավոր կետոդիետանԵռաբլուրի մուտքը՝ անմխիթար վիճակում․ ահազանգՍուրեն Պապիկյանն այցելել է N ուսումնական զորամաս․ նպատակն է տեղում ծանոթանալ ծառայության կազմակերպման ընթացքինՋերմաստիճանը կբարձրանա, կտեղա ձյուն․ ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՀՀ ԱԺ պատգամավորները Վոլգոգրադում մասնակցել են Ստալինգրադի ճակատամարտի 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներին Ես թշնամիների համար աղոթում եմ երբ նախ հայի փամփուշտի, կրակի համը կերած են, ու երբ հանգիստ ու չէզոք պառկել են գետնին.Սերոբ ԱզարյանՊԵԿ-ը 2023-ի հունվարին ապահովել է 166.3 մլրդ դրամ հարկային եկամուտներ և պետտուրքերՍուրբ Սարգիսն ազգությամբ հայ չէ, ոչ էլ նահատակվել է Հայաստանում, Զորավարը հայ ժողովրդի ամենասիրելի սրբերից մեկն է․ Տեր Շահե քահանան՝ Սբ․ Սարգսի վերաբերյալ աշխատությունների ու տոնի խորհրդի մասինՄի երկու «յառմրկա» էլ, որ Գռզոն փակի, Նիկլոի վերջը կգա ու է՛լ ոչ մի «ֆեյք» նրա դարդին դարման չի անի.Armenian infoԱնդրեն և սիրելին Սուրբ Սարգսի տոնի առթիվ համատեղ հոլովակ են հրապարակելԱՄՆ-ն եթե ցանկանա, կարող է «մի մատի հպումով» վերջ տալ Ուկրաինայի հակամարտությունը. ՄեդվեդևՀերթական երկրաշարժը՝ ԻրանումՀիմա մեր անելիքներից մեկը նաև Արցախի թեման համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում պահելն է. Ռուբեն ՎարդանյանՀԱՊԿ-ը պատասխանել է խաղաղապահ գործողությունների իրավական հիմքերի մասին հարցադրմանըԱրտակարգ դեպք. հայտնաբերվել է տղամարդու դիՀայտնի է, թե ով է երեկ կալանավորված «օրենքով գողը»ԵՊՀ նախկին ռեկտորի դուստրերն ու կինը հրավիրվել են ԴատախազությունՌոնալդուն` «Ալ Նասրի» կազմում առաջին գոլի մասինՄեսսին դեռ մտածում է.ՊՍԺ՞, թե՞...

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода