Փոխարժեք: $ , ,
Մեզ անհանգստացնում է, որ «Զվարթնոց» օդանավակայանում տեղակայված են ռուս սահմանապահներ. ՔՊ խմբակցություն Օրվա խորհուրդ. Մարտի 1. Պահք օր 19 Նիկոլը գնում է․ Շարմազանով «Ժողովուրդ». Ozon հարթակի միջոցով արված գնումները մեկ ամսից ավել է տեղ չեն հասնում, իսկ գրասենյակում կարծես ոչ ոք չկա Էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ` Երևանի և մարզերի որոշ հասցեներում Չեմ սիրում պարտված լինել. Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Մեժլումյանը փակագծեր է բացում Կոնգրեսի նախկին նախագահը` Բայդենի մտավոր կարողությունների մասին «Ժողովուրդ». ԱԺ պատգամավորները Գերմանիա կմեկնեն աշխատանքայի՞ն, թե՞ տուրիստական այցով «Հրապարակ». Արտահերթ ընտրությունների մտքից հրաժարվել են. կասկած է սողոսկել նրանց սիրտը Նիկոլ Փաշինյանն իր ֆեյսբուքյան նոր էջում տեսանյութ է հրապարակել

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Տխրահռ­չակ Ա­ԼԵՆ ՍԻ­ՄՈ­ՆՅԱ­ՆԻ ինք­նա­գոհ լու­սան­կար­նե­րը Քա­թա­րից, ո­րոն­ցից մե­կում ՀՀ պե­տա­կան դրո­շի պատ­կե­րը գլխի­վայր է ե­րև­ում, հա­րու­ցել է քա­ղա­քա­ցի­նե­րի զար­մանքն ու վրդով­մուն­քը, ու­տի շա­տե­րը սոց­ցան­ցե­րում այն գլխի­վայր են զե­տե­ղել, որ­պես­զի մեր Ե­ռա­գույ­նի դիր­քը ճիշտ լի­նի: Մենք էլ, այդ­պես վար­վե­լով հան­դերձ, չենք կա­րող չմեջ­բե­րել ՍԴ աշ­խա­տա­կազ­մի նախ­կին ղե­կա­վար Էդ­գար Ղա­զա­րյա­նի ու­շագ­րավ դի­տար­կու­մը. «Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գահն իր երկ­րի Ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի խաղն Ար­գեն­տի­նա­յի ընտ­րա­նու հետ, դի­տել է Վար­շա­վա­յում` նա­խա­գա­հա­կան պա­լատ հրա­վի­րե­լով ե­րե­խա­նե­րի, իսկ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հը, օ­տար երկր­նե­րի ֆուտ­բո­լա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի հան­դի­պու­մը դի­տե­լու հա­մար, մեկ­նել է Քա­թար: Կա­րե­լի էր պար­զա­պես սրանց ձրի­ա­կեր ան­վա­նել, սա­կայն այս­քան մար­դու կյանք կե­րած, հայ­րե­նա­կոր­ծան ու ազ­գա­կոր­ծան պա­տու­հաս­նե­րի հա­մար դա կոմպ­լի­մենտ կլի­նի: Ե­թե սրանց պե­տու­թյան հաշ­վին պետք է բժիշկ հատ­կաց­նել, ա­պա դա պետք է լի­նի մի­այն դա­տաբ­ժիշկ: Սրանց պա­տի­ժը չպետք է շատ ու­շա­նա»: Չէ, չե­ղավ, պա­րոն Ղա­զա­րյան, չար­ժե սրան հա­մե­մա­տել Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գա­հի հետ, Լե­հաս­տա­նի նա­խա­գահն` ուր, «գյոռ­մա­միշ» ՔՊ-ական­ներն` ուր:

Ար­տա­հայտ­վե­լով դա­տա­խազ­նե­րի ու, մաս­նա­վո­րա­պես, ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զի աշ­խա­տա­վար­ձե­րի բարձ­րաց­ման թե­մա­յով, երբ փաս­տա­ցի կրկնա­կի աճ է նա­խա­տես­վե­լու ա­ռանց այն էլ ոչ աղ­քատ այդ պաշ­տո­նյա­նե­րի հա­մար՝ տխրահռ­չակ ՔՊ-ական ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆՅԱՆՆ ա­սել է. «Մենք պետք է հստակ հաս­կա­նանք, որ ի­րա­վա­պահ հա­մա­կար­գում՝ կլի­նի դա­տա­կան իշ­խա­նու­թյուն, կլի­նեն դա­տա­խա­զա­կան մար­մին­ներ, քննչա­կան մար­մին­ներ, մենք պետք է ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տա­վարձ ու վար­ձատ­րու­թյուն տանք, ի­հար­կե, խոս­քը վե­րա­բե­րում է հենց ար­ժա­նի­քա­հեն ան­ձանց, ան­ձանց, ով­քեր ի­րոք կա­տա­րում են կա­րև­որ գոր­ծա­ռույթ… այս ա­ռու­մով ես խնդիր չեմ տես­նում…»: Զար­մա­նա­լի է Վա­լո­դի ու նրա կա­պի­տու­լյանտ շե­ֆի հա­մար «արժա­նի­քա­հեն» ով­քե՞ր են հա­մար­վում: Ար­դյո՞ք խոս­քը ա­ռա­վել ջա­նա­դիր կա­մա­կա­տար­նե­րի մա­սին չէ, ով­քեր հա­նուն խուն­տա­յի ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րի կա­տար­ման աղ­բարկղ են նե­տում և՛ մաս­նա­գի­տա­կան ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը, և՛ ի­րա­վա­գի­տու­թյու­նը որ­պես այդ­պի­սին: Կար­ծում ենք, ըն­թեր­ցո­ղը շատ լավ է հի­շում Նի­կո­լի խոս­քը «վնգստա­ցող դա­տա­վոր­նե­րի» մա­սին, ինչ­պես նա­և նրա գլուխ­գո­վա­նու­թյու­նը, որ ոչ մի դա­տա­վոր չի կա­րող ի­րեն «չէ» ա­սել: Հաս­տատ սրանց հա­մար ի­րա­վա­պահն ինչ­քան ա­վե­լի տա­կանք է, այն­քան ա­վե­լի «արժա­նի­քա­հեն» է:

ՔՊ-ական­նե­րի մայ­րե­նի թուր­քե­րե­նում կա «դուշ­մա­նի մալ» (թշնա­մու նա­խիր) ար­տա­հայ­տու­թյու­նը, ո­րը զար­մա­նա­լի­ո­րեն սա­զում է այն այ­լան­դա­կու­թյա­նը, ո­րը ՔՊ-ական խուն­տան ա­րել է Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րա­կի թա­մա­նյա­նա­կան շեն­քե­րի զար­դա­նախ­շե­րի հետ` տո­նա­կան զար­դա­րան­քի հա­մար այդ­տեղ խրե­լով մե­տա­ղյա գա­մեր... Ճիշտ է, այդ ու­սա­պար­կա­վոր­նե­րը երդ­վում-պատռ­վում են, որ ա­մեն ինչ վե­րա­կանգ­նե­լու են, սա­կայն մաս­նա­գե­տը` ճար­տա­րա­պետ ՏԻԳ­ՐԱՆ ԳԱԼՍ­ՏՅԱ­ՆԸ, փաս­տում է, որ դա անհ­նա­րին է. «Վե­րա­կանգ­նե­լու մի­ակ տար­բե­րակն այն է, որ  քարն ա­պա­մոն­տաժ­վի և տու­ֆից նոր քան­դակ ար­վի, բայց քա­րի հետ աշ­խա­տող բո­լոր մաս­նա­գետ­նե­րը գի­տեն, որ նույ­նիսկ նույն հան­քի տար­բեր տե­ղե­րից հան­ված տու­ֆը տար­բեր ե­րանգ­ներ ու­նի, ուս­տի նույ­նու­թյամբ վե­րա­կանգ­նել չի հա­ջող­վի: Վե­րա­կանգ­նե­լու տար­բե­րակ­նե­րից մե­կը տու­ֆի փո­շի­ով մա­ծուկ պատ­րաս­տելն ու այդ­պես անց­քե­րը փա­կե­լը կա­րող է լի­նել, բայց դա ևս լու­ծում չէ: Այդ տար­բե­րա­կը ժա­մա­նա­կա­վոր բնույթ ու­նի, և մի քա­նի տա­րի հետ անց­քե­րը նո­րից կբաց­վեն: Տու­ֆը մի շարք յու­րա­հատ­կու­թյուն­ներ ու­նի, այն ծա­կոտ­կեն քար է, և հնա­րա­վոր է  անձ­րև­աջ­րե­րը մտնեն նրա մեջ, ձմռա­նը սառ­չի և ճա­քեր տա, տու­ֆի հետ պետք է մաք­սի­մալ զգույշ լի­նել, այն շատ փխրուն քար է»: Դե, ՔՊ-ական­նե­րի հա­մար ստե­լը շնչե­լու պես մի բան է:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Մեզ անհանգստացնում է, որ «Զվարթնոց» օդանավակայանում տեղակայված են ռուս սահմանապահներ. ՔՊ խմբակցություն Օրվա խորհուրդ. Մարտի 1. Պահք օր 19Նիկոլը գնում է․ Շարմազանով«Ժողովուրդ». Ozon հարթակի միջոցով արված գնումները մեկ ամսից ավել է տեղ չեն հասնում, իսկ գրասենյակում կարծես ոչ ոք չկաԷլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ` Երևանի և մարզերի որոշ հասցեներումՉեմ սիրում պարտված լինել. Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Մեժլումյանը փակագծեր է բացումԿոնգրեսի նախկին նախագահը` Բայդենի մտավոր կարողությունների մասին«Ժողովուրդ». ԱԺ պատգամավորները Գերմանիա կմեկնեն աշխատանքայի՞ն, թե՞ տուրիստական այցով«Հրապարակ». Արտահերթ ընտրությունների մտքից հրաժարվել են. կասկած է սողոսկել նրանց սիրտըՆիկոլ Փաշինյանն իր ֆեյսբուքյան նոր էջում տեսանյութ է հրապարակել«Ժողովուրդ». Խոպանից եկած գումարները նվազել են. հարկման հետքերով«Հրապարակ». Որքա՞ն է վաճառվել «00 օօ 000» պետհամարանիշըԿոնգրեսը շրջանցելով, Ուկրաինային օգնելու տարբերակներ չկան. Սպիտակ տունՄաքսիմ Գալկինը կարող է կորցնել իր ունեցվանծը ՌԴ-ում, այդ թվում` ամրոցը մերձմոսկովյան Գրյազիում«Հրապարակ». Արցախի կառավարությունը համապատասխան կարգ է մշակումՈւմ կառաջարկվի կլասիկի պաշտոնը. ՔՊ-ն ունի իր թեկնածուն«Ժողովուրդ». Արցախի ԱԺ անդամներից Քննչական կոմիտեում փորձում են ճշտել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պատճառըՌուսաստանը կկործանի ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազաները ուղիղ բախման դեպքում. ռազմական փորձագետՆԱՏՕ-ն չունի այնպիսի զորքը, որը կարող է դիմակայել Ռուսաստանին. Մակգրեգոր⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Երանի այն երկրին, որտեղ դրության տերը գործողներն են, այլ ոչ թե պախարակողները․ ՀասրաթյանՀրդեհ՝ Չարենցավանում․ կրակը տեսանելի էր մի քանի 100 մետրիցԿենդանակերպի նշաններ, որոնք մարտին աջակցություն կստանան Բարձրագույն ուժերիցՉպետք ա խնդիրը հասնի ձեզ ու ձեր ընտանիքներին, որ հասկանաք` Նիկոլն անհայրենիք սրիկա է«Ալիևն ասում էր՝ 30 տարի «զահլես» տարաք, գնում եմ իմ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնեմ». ԱղազարյանՀՐԱՏԱՊ.ՔԻՉ ԱՌԱՋ ԱԶԱՏ ԱՐՁԱԿՎԵՑ ԱՐՑԱԽՑԻ ՄԱՐԶԻԿԸՄիրզոյանի Անթալիա այցի շրջանակում նախատեսվում են նաև երկկողմ հանդիպումներԱռաջին բուժօգնություն ալկոհոլային թունավորման դեպքումԷդմոն Մարուքյանը հեռացավԱվդեևկայի բնակիչները կկարողանան քվեարկել Ռուսաստանում առաջիկա կայանալիք նախագահական ընտրություններումԱրամ Ասատրյանի թոռը ԱՄՆ-ից ժամանել ու այցելել է պապիկ-տատիկի գերեզմանին.starnews.amՖրանսիան ահաբեկչության հիմնական աջակիցն է․ ԷրդողանՌուսաստանը կարող է հակահարված տալ ցանկացած հակառակորդի․ ՇոյգուԱյնպիսի զենք ունենք, որը կարող է խոցել եվրոպական երկրների թիրախները. ՊուտինՀայտնի է` Շառլ Ազնավուրի որ քանդակը կկանգնեցվի շանսոնյեի անվան հրապարակումԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն «զրպարտություն» է որակել Եվրախորհրդարանի բանաձևըՋեյհուն Բայրամովն աշխատանքային այցով մեկնել է ԹուրքիաՄԱԳԱՏԷ-ի մամուլի ծառայությունը հաստատել է Գրոսսիի այցը ՌուսաստանԱդրբեջանում աճել են կրոնական խտրականություն, ճնշումներն անկախ լրատվամիջոցների նկատմամբՀայ ժողովո՞ւրդն է աշխարհաքաղաքական հարց լուծել, թե՞ Նիկոլը՝ հայ ժողովրդի հաշվին.Yerevan TimesԻնչ փոփոխություններ են սպասվում վաղվանից, որ դեղերն են բաց թողնվելու հատուկ ընթացակարգով. Մանրամասնում է ԱՆ պատասխանատունՄիրզոյանն ու Բայրամովը փոխադարձ համաձայնություն են արտահայտել՝ շարունակել բանակցությունները բաց հարցերի շուրջՀՀ կառավարության պատվիրակությունը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ կմեկնի ՄոսկվաՀայաստանը պատրաստ է Եվրամիության անդամակցության թեկնածու դառնալ. ԱԺ նախագահԹո՛ղ խմելը, դահո՛ւկ քշիր. ՊուտինՔաղաքապետարանի որոշումը իրավաչափ եմ համարում, բայց իրավաչափ չեմ համարում նման տոտալ գործողությունները ՀՀ  քաղաքացիների նկատմամբ.Հայտնի փաստաբանը Նորքում տեղի ունեցողի մասինՀայաստանն ու Ադրբեջանը գնում են դեպի խաղաղության պայմանագիր տանող համարձակ, բայց դժվար ճանապարհովԲեռլինում ավարտվել է Միրզոյանի ու Բայրամովի հանդիպումը․ ԱԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնումՌուսական բանակը հսկայական փորձ է ձեռք բերել. ՊուտինՄիակ օտարերկրացի ՀՀ ազգային հերոսը ճիշտ էր՝ «այդ հիմարիկը երբեք վարչապետ չի դառնա»

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода