$ 396.02, 431.27, 5.71
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐ Էդուարդ Շարմազանով. Զավեշտ է, երբ մերձավորից՝ Արցախից հրաժարվողը «սիրիր թշնամուդ» է ասում… Առաջիկա ընտրություններում, հազիվ թե, հաղթի Էրդողանը. Հակոբ Չաքրյան Ռուս խաղաղապահները արդյունավետորեն լուծում են խաղաղության և անվտանգության խնդիրները. ՌԴ ԱԳՆ Փորձագետներն առարկել են վաղեմության ժամկետի կիրառմանը. Աննա Վարդապետյան Մենք չենք չեղարկել մոսկովյան հանդիպումը, այլ հետաձգել ենք․ Միրզոյանը՝ եռակողմ հանդիպման մասին Համացանցում է հայտնվել Հայկոյի «Կյանքով» ստեղծագործությունը Թուրքիայում երկաշարժից տուժածները բողոքում են, որ ոչ ոք չի մտածում իրենց մասին, նույնիսկ սնունդ չեն մատակարարում Մտել են ռինգ, բռնցքամարտիկի անդրավարտիքն իջեցրել, և այսօր իմ ազգանվան մասին են խոսում. Հակոբկոխյան Պայթյունի մասին ահազանգն անգամ չկարողացավ խանգարել, որպեսզի Մոսկվայում նշվի Հայոց բանակի օրը

ԱՄՆ-ն կնահանջի՞ Մերձավոր Արեւելքից

Վերլուծություն

Հաս­կա­նա­լի է, որ ԱՄՆ-ին ձեռն­տու չի լի­նի ար­ցա­խյան եւ հայ-ադրբե­ջա­նա­կան ո­րե­ւէ տար­բե­րակ, ո­րի ար­դյուն­քում ռու­սա­կան զոր­քե­րը կմնան տա­րա­ծաշր­ջա­նում (տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=243248&l=am): Սա, ըստ է­ու­թյան, կնշա­նա­կի ռու­սա­կան աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան գե­րիշ­խա­նու­թյան հաս­տա­տում, եւ ե­թե սկսեն գոր­ծել նա­եւ կո­մու­նի­կա­ցի­ոն ծրագ­րե­րը, ա­պա դա Վաշնգ­տո­նի հա­մար պար­տու­թյուն է:

Ու թե­եւ վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս Վա­շինգ­տո­նից բա­վա­կա­նին կտրուկ հայ­տա­րա­րությ­ուն­ներ են լսվում` Ի­րա­նի հետ հա­կա­մար­տու­թյու­նում ան­վե­րա­պա­հո­րեն Ադր­բե­ջա­նին ա­ջակցե­լու մա­սին, Բաք­վում ան­գամ ՆԱ­ՏՕ-ի օ­րեր են կազ­մա­կեր­պում, բայց ա­հա Լավ­րո­վի հետ հան­դիպ­ման շրջա­նակ­նե­րում Բայ­րա­մո­վը մեկ ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րու­թյուն եւս հնչեց­րեց: Այս­պես, նա եր­կար-բա­րակ խո­սում էր խո­շոր ար­տա­քին ու­ժե­րի մա­սին, ո­րոնք փոր­ձում են տա­րա­ծաշր­ջա­նում ի­րենց ազ­դե­ցու­թյունն ար­հես­տա­կա­նո­րեն ա­վե­լաց­նել՝ սա­կայն դրա­նով մի­այն էլ ա­վե­լի խո­րաց­նե­լով տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հա­կա­մար­տու­թյու­նը: Կոնկ­րետ ո՞ւմ նկա­տի ու­ներ` Բայ­րա­մովն ընդգ­ծեց, թե ա­նուն­ներ չի տա­լու, սա­կայն կռա­հե­լը դժվար չէ: Հաս­տատ ոչ Ռու­սաս­տա­նին, ո­րը տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին պե­տու­թյուն է: Այ­սինքն, այդ խոս­քը ինչ­պես ԱՄՆ-ն, այն­պես էլ Ֆրան­սի­ան կա­րող են հան­գիստ ի­րենց վե­րագ­րել:

Ի­հար­կե, ա­զե­րի­նե­րը մեկ ան­գամ չէ, որ ցույց են տվել, որ ցան­կա­ցած պա­հի կա­րող են խոս­քե­րը փո­խե­լով` գնալ կտրուկ շրջա­դար­ձի: Ընդ ո­րում, Բայ­րա­մո­վը հենց տե­ղում աս­վածն ա­պա­ցու­ցեց. Մի կող­մից խո­սում է «Հյու­սիս-Հա­րա­վից» եւ դրա շրջա­նակ­նե­րում Ի­րա­նի եր­կաթ­ո­ւղուց, մյուս կող­մից էլ, դրան զու­գա­հեռ, «մեծ եղ­բոր» հետ զո­րա­վար­ժանք­ներ են անց­կաց­նում Ի­րա­նի սահ­մա­նին, իսկ Ա­լի­եւն Ի­րա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին «հայ­րե­նա­կից­ներ» է ան­վա­նում: Բայց դրա­նով հան­դերձ, ի­րո­ղու­թյունն այն է, որ այս պա­հին Բա­քուն հստակ եր­կընտ­րան­քի ա­ռաջ է` կա՛մ պետք է գնա Մոսկ­վա­յի հետ բախ­ման, կա՛մ` պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյան: Եվ ե­թե այս ֆո­նին ակ­նար­կում է տա­րա­ծաշր­ջա­նը «խառ­նող» ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի եւ ֆրան­սի­ա­ցի­նե­րի մա­սին, այն էլ, երբ ար­դեն բա­նակ­ցել է Լավ­րո­վի հետ, դա ա­վե­լի շատ հու­շում է, որ ռուս­նե­րի հետ պայ­մա­նա­վոր­վե­լու տար­բե­րակն ա­վե­լի ձեռն­տու է Ա­լի­ե­ւին:

Իսկ այդ դեպ­քում Վա­շինգ­տո­նին կմնա հիմ­նա­կան հաշ­վարկ­նե­րը կա­պել Նի­կո­լի հետ: Բայց ե­թե Նի­կոլն ի­րեն ար­ցա­խյան գոր­ծըն­թա­ցում «խա­ղից դուրս» է դրել, ա­պա ի՞նչ կա­րող է ա­նել ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հա­մար:

Մյուս կող­մից, ինչ­պես ա­վե­լի վաղ ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք, Վա­շինգ­տո­նը շատ ա­վե­լի լուրջ խնդիր­ներ ու­նի մեծ տա­րա­ծաշր­ջա­նում` Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում, որ ա­ռանց դրանց լուծ­ման, Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում գործ­նա­կա­նում ա­նե­լիք չկա: Այ­սինքն, կան մի կող­մից` տե­սա­նե­լի լուրջ խնդիր­ներ թուր­քե­րի հետ, ո­րոնք սպառ­նում են ոչն­չաց­նել ա­մե­րի­կա­են­թա­կա քրդե­րին: ԱՄՆ-ն ռե­ալ բան քրդե­րին չկա­րո­ղա­ցավ խոս­տա­նալ, եւ նրանք էլ դի­մել են Մոսկ­վա­յի միջ­նոր­դու­թյա­նը: Այ­սինքն, Վա­շինգ­տո­նը կա­րող է նա­եւ «քրդա­կան պրյո­եկ­տից» զրկվել: Ի­րա­նի հար­ցը պարզ է: Սա­ու­դյան Ա­րա­բի­ան եւ նրա ա­ռաջ­նոր­դած ա­րա­բա­կան աշ­խարհն էլ, որն է­լի ԱՄՆ-ի հա­վա­տա­րիմ դաշ­նա­կից­նե­րից էր, պատ­րաստ­վում է դեկ­տեմ­բե­րի 9-ին ըն­դու­նել նա­խա­գահ Սի­ին: Ընդ ո­րում, կան խո­սակ­ցու­թյուն­ներ, որ Պե­կինն այն­պի­սի գլո­բալ ա­ռա­ջարկ­նե­րով է դի­մե­լու ա­րաբ­նե­րին (Իրա­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյա­նը զու­գա­հեռ), որ նրանք պար­զա­պես չեն կա­րող դա մեր­ժել: Ա­ռա­վել եւս, երբ սա­ու­դյան ար­քա­յազ­նը եւ նրա օ­րի­նա­կով` գործ­նա­կա­նում ողջ ա­րա­բա­կան աշ­խար­հը Բու­շի ա­նունն ան­գամ լսել չեն ու­զում:

Կարճ ա­սած, ե­թե Վաշինգտ­ո­նին չհա­ջող­վի ա­րա­գո­րեն ինչ-որ կտրուկ փո­փո­խու­թյուն­ներ ստա­նալ, ա­պա կա­րող է կորց­նել իր ողջ ազ­դե­ցու­թյու­նը Թուր­քի­ա­յով հան­դերձ` Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քից մին­չեւ Հնդկաս­տան եւ Չի­նաս­տան, էլ չա­սած ռուս­նե­րի մա­սին: Սա ար­դեն կդառ­նա գլո­բալ նա­հանջ, ո­րը փոր­ձա­գետ­նե­րը հա­մա­րում են ա­մե­նահ­նա­րա­վոր տար­բե­րա­կը: Ա­ռա­վել եւս, որ Չի­նաս­տա­նը գրե­թե անց­նում է ոս­կե յո­ւա­նի պրակ­տիկ կի­րառ­մա­նը, ո­րը կնշա­նա­կի վերջ­նա­կան ա­պա­դո­լա­րի­զա­ցի­ա: Եվ ե­թե ա­մեն ինչ գնա ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հա­մար այս վա­տա­տե­սա­կան սցե­նա­րով, ա­պա Կով­կա­սում դիր­քեր պա­հե­լը պար­զա­պես դառ­նում է ա­նի­մաստ:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Ֆեդերացիայի նախագահն իրեն այնպես է պահում, կարծես թե ինքը լինի Հակոբկոխյանը, իսկ ես՝ իր փոխարեն. ՀակոբկոխյանՉեմ ուզում համեմատել Մխիթարյանին և Սպերցյանին, բայց... Մինասյան ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԷդուարդ Շարմազանով. Զավեշտ է, երբ մերձավորից՝ Արցախից հրաժարվողը «սիրիր թշնամուդ» է ասում…Առաջիկա ընտրություններում, հազիվ թե, հաղթի Էրդողանը. Հակոբ ՉաքրյանՌուս խաղաղապահները արդյունավետորեն լուծում են խաղաղության և անվտանգության խնդիրները. ՌԴ ԱԳՆՓորձագետներն առարկել են վաղեմության ժամկետի կիրառմանը. Աննա ՎարդապետյանՄենք չենք չեղարկել մոսկովյան հանդիպումը, այլ հետաձգել ենք․ Միրզոյանը՝ եռակողմ հանդիպման մասինՀամացանցում է հայտնվել Հայկոյի «Կյանքով» ստեղծագործությունըԹուրքիայում երկաշարժից տուժածները բողոքում են, որ ոչ ոք չի մտածում իրենց մասին, նույնիսկ սնունդ չեն մատակարարում Մտել են ռինգ, բռնցքամարտիկի անդրավարտիքն իջեցրել, և այսօր իմ ազգանվան մասին են խոսում. ՀակոբկոխյանՊայթյունի մասին ահազանգն անգամ չկարողացավ խանգարել, որպեսզի Մոսկվայում նշվի Հայոց բանակի օրըՆախագահի հետ քննարկեմ՝ կասեմ. Սեյրան Օհանյանի գործով հարցաքննվել է Սերժ Սարգսյանը (տեսանյութ)Սատանիզմի որջ. անգլիկան եկեղեցին կքննարկի գենդերային չեզոք Աստծո գաղափարըՁենդ կտրի, թող խոսեմ․ թեժ քննարկում լրագրողների ու Հովիկ Աղազարյանի միջև«ՍԱ­ՏԱ­ՆԱ­ՅԻ ՏԱ­ՃԱ­ՐԸ» ՕԳ­ՆՈՒՄ Է ՈՒԿ­ՐԱ­Ի­ՆԱ­ՑԻ­ՆԵ­ՐԻՆԻնչ հետեւանքներ կարող է ունենալ Թուրքիայի երկրաշարժը ՀՀ-ի վրա, որտեղ թաքնված երկրաշարշի փունջը.Բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնում հայտնի սեյսմոլոգըԱրցախի ուժային կառույցներն անցել են գործի՝ չեն բացառվում աղմկահարույց բացահայտումներ․ InfoPort.amՍիրիայում մի ամբողջ ընտանիք փրկվել է՝ ավելի քան 36 ժամ փլատակների տակ մնալուց հետո (Տեսանյութ)Հայաստանի ֆուտբոլի Սուպերգավաթը կտրվի «Փյունիկ»-ինՈսկու արժեքը չափավոր բարձրանում էԱմերիաբանկն ավելի քան 14 մլրդ դրամի բիզնես վարկ է տրամադրել վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտումՕհանյանի՝ կես ժամանոց մեղադրանքը․ ի՞նչ է արել նախկին նախարարն ու ինչո՞ւ է նրա դեմ քրգործ հարուցվելՀանրապետականները սուլել են Կոնգրեսում Բայդենի ելույթի ժամանակ. Fox NewsԹուրքիայում նոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել.РИАНОВОСТИՕրվա առաջին կեսին կարեևոր ոչինչ մի՛ ձեռնարկեք. ինչ են հուշում աստղերըԱնշեղորեն և հանդուգն կերպով իր բոլոր խնդիրները լուծող էրդողանական Թուրքիայի քարոզչական առասպելը հօդս է ցնդում. ՈսկանյանԹուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 6234–իԲաքուն 15 օր առաջ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացրել Երևանին․ Ադրբեջանի ԱԳՆՆոր աղետ Թուրքիայում․ Հաթայ նահանգում երկրաշարժից հետո ծովի մակարդակը բարձրացել է (Video)Թուրքական նավահանգստում երկրաշարժերից հետո բռնկված հրդեհը գրեթե երկու օր չի հաջողվում մարել (Video)Սպասվում է բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն. ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱրամ Ա. վեհափառ հայրապետը գումար է հատկացրել Հալեպի հայությանըԼեռնային Ղարաբաղ ՄԱԿ-ի խաղաղապահներ ուղարկելու գաղափարը հազիվ թե իրատեսական լինի. ՌԴ ԱԳՆՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԹուրքիայում երկրաշարժից զոհերի թիվը հասել է 5894-իԱԺ-ում շարունակվում է Ս. Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու միջնորդագրի քննարկումըՓետրվարի 8. Օրվա խորհուրդ«Եվրատեսիլ 2023»-ում Վրաստանը ներկայացնող հայուհի Իրու Խեչանովան հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում«Ժողովուրդ». Աննա Վարդապետյանը խորհրդարան եկավ և գնաց գաղտնի մուտքերով«Հրապարակ». ԱԱԾ-ում նոր ատեստացիա կանցնեն«Ժողովուրդ». Դեսպանատներում օր վերցնելը՝ շահութաբեր առևտուրՈւկրաինայում հատուկ գործողությունը կավարտվի մինչև տարեվերջ. ԿադիրովըՍարսափելի կադրեր. ուկրաինական նացիստները քիմիական զենք են կիրառել ռուս զինվորների դեմ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ, խստիվ 18+)«Ժողովուրդ». Աննա Վարդապետյանի ուշագրավ խոստովանությունը խորհրդարանում«Հրապարակ». Ռուբեն Վարդանյանը Մոսկվայում է«Ժողովուրդ». ՔՊ-ականները երեկ «խնջույք» են կազմակերպել ԱԺ-ում«Վագների» մարտիկները մարտերով առաջ են շարժվում Արտեմովսկում (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Լատվիայում այրվում է Ուկրաինային անօդաչուներ մատակարարող ամերիկյան ռազմական գործարանը (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Հրապարակ». Ընդամենը մեկ դատավոր է հաղթահարել անցողիկ շեմը

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода